Zahtjev za pristup informacijama – obrazac

Podnositelj zahtjeva (ime i prezime / naziv, adresa / sjedište, telefon i/ili e-pošta)

Naziv tijela javne vlasti / sjedište i adresa

Informacija koja se traži

Način pristupa informaciji
NEPOSREDAN PRISTUP INFORMACIJIPRISTUP INFORMACIJI PISANIM PUTEMUVID U DOKUMENTE I IZRADA PRESLIKA DOKUMENATA KOJI SADRŽE TRAŽENU INFORMACIJUDOSTAVLJANJE PRESLIKA DOKUMENATA KOJI SADRŽI TRAŽENU INFORMACIJUna drugi prikladan način (elektronskim putem ili drugo)

Ako ste označili drugi način, molimo navedite ga:

Ime i prezime podnositelja zahtjeva:

E-mail adresa podnositelja zahtjeva:

Mjesto i datum podnošenja zahtjeva