Zahtjev za pristup informacijama – obrazac

  Podnositelj zahtjeva (ime i prezime / naziv, adresa / sjedište, telefon i/ili e-pošta)

  Naziv tijela javne vlasti / sjedište i adresa

  Informacija koja se traži

  Način pristupa informaciji
  NEPOSREDAN PRISTUP INFORMACIJIPRISTUP INFORMACIJI PISANIM PUTEMUVID U DOKUMENTE I IZRADA PRESLIKA DOKUMENATA KOJI SADRŽE TRAŽENU INFORMACIJUDOSTAVLJANJE PRESLIKA DOKUMENATA KOJI SADRŽI TRAŽENU INFORMACIJUna drugi prikladan način (elektronskim putem ili drugo)

  Ako ste označili drugi način, molimo navedite ga:

  Ime i prezime podnositelja zahtjeva:

  E-mail adresa podnositelja zahtjeva:

  Mjesto i datum podnošenja zahtjeva