Zahtjev za ponovnu uporabu informacija – obrazac

  Podnositelj zahtjeva (ime i prezime / naziv, adresa / sjedište, telefon i/ili e-pošta)

  Naziv tijela javne vlasti / sjedište i adresa

  Informacija koja se želi ponovno upotrijebiti

  Način primanja tražene informacije
  u elektronskom oblikuna drugi prikladan način

  Ako ste označili drugi način, molimo navedite ga:

  Svrha u koju se želi ponovno upotrijebiti informacije
  komercijalnanekomercijalna

  Ime i prezime podnositelja zahtjeva:

  E-mail adresa podnositelja zahtjeva:

  Mjesto i datum podnošenja zahtjeva