Zahtjev za ponovnu uporabu informacija – obrazac

Podnositelj zahtjeva (ime i prezime / naziv, adresa / sjedište, telefon i/ili e-pošta)

Naziv tijela javne vlasti / sjedište i adresa

Informacija koja se želi ponovno upotrijebiti

Način primanja tražene informacije
u elektronskom oblikuna drugi prikladan način

Ako ste označili drugi način, molimo navedite ga:

Svrha u koju se želi ponovno upotrijebiti informacije
komercijalnanekomercijalna

Ime i prezime podnositelja zahtjeva:

E-mail adresa podnositelja zahtjeva:

Mjesto i datum podnošenja zahtjeva