Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije – obrazac

  Podnositelj zahtjeva (ime i prezime / naziv, adresa / sjedište, telefon i/ili e-pošta)

  Naziv tijela javne vlasti / sjedište i adresa

  Informacija koja se traži

  Dana podnio/la sam zahtjev za pristup informaciji gore navedenom tijelu javne vlasti sukladno članku 18. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) kojim sam zatražio/la dostavu informacije (navesti koja je informacija zatražena):

  Budući da sam dana zaprimio/la informaciju koja , molim da mi se sukladno odredbi članka 24. stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi dopuna odnosno ispravak sljedećih informacija:

  Način pristupa informaciji
  NEPOSREDAN PRISTUP INFORMACIJIPRISTUP INFORMACIJI PISANIM PUTEMUVID U DOKUMENTE I IZRADA PRESLIKA DOKUMENATA KOJI SADRŽE TRAŽENU INFORMACIJUDOSTAVLJANJE PRESLIKA DOKUMENATA KOJI SADRŽI TRAŽENU INFORMACIJUna drugi prikladan način (elektronskim putem ili drugo)

  Ako ste označili drugi način, molimo navedite ga:

  Ime i prezime podnositelja zahtjeva:

  E-mail adresa podnositelja zahtjeva:

  Mjesto i datum podnošenja zahtjeva