Upis

Objavljeno 10.1.2012.
Radno vrijeme
ponedjeljak petak 8.00 21.00
subota 9.00 14.00
Telefoni
+385 1 616 4078

Pravo na korištenje građe i usluga Knjižnice stječe se učlanjenjem u Knjižnicu.

Podatci o učlanjenom korisniku povjerljivi su i obrađuju se sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Građu i usluge Knjižnice mogu koristiti fizičke osobe s navršenih 18 godina.

U Knjižnicu se može učlaniti i fizička osoba mlađa od 18 godina, samo ako je maturant. Pri učlanjenju korisniku se izdaje članska iskaznica.

Fizičke osobe učlanjuju se osobno, na temelju isprava kojima se potvrđuje njihov status i mjesto stalnog boravka te ispunjavanjem Zahtjeva za učlanjenje kojega je potrebno potpisati.

U Knjižnicu se mogu učlaniti:

a) redoviti studenti preddiplomskog i diplomskog studija, apsolventi i studenti poslijediplomskog studija sveučilišta u Republici Hrvatskoj, državnih i privatnih veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj učlanjuju se na temelju osobne iskaznice, osobnog identifikacijskog broja (OIB) i indeksa, a strani državljani umjesto osobne iskaznice predočuju putovnicu
b) znanstveno-nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu, znanstveni i kulturni djelatnici učlanjuju se na temelju osobne iskaznice i OIB-a
c) izvanredni studenti, građani u stalnom radnom odnosu u Republici Hrvatskoj, građani izvan radnog odnosa te umirovljenici učlanjuju se na temelju osobne iskaznice i OIB-a
d) maturanti, studenti stranih sveučilišta i strani državljani učlanjuju se na temelju osobne iskaznice, odnosno putovnice i OIB-a, a mogu koristiti građu i usluge samo u čitaonicama Knjižnice
e) studenti fakulteta na kojima se koriste elektronički indeksi obvezni su donijeti potvrdu kojom dokazuju status redovitog studenta
f) korisnici čije podatke Knjižnica već ima u korisničkoj bazi podataka ne trebaju ponovno ispunjavati Zahtjev za učlanjenje, već se upisuju uz predočenje stare iskaznice.

Pravne osobe ne mogu biti članovi knjižnice, već mogu samo podnositi odgovarajućoj službi Knjižnice pismeni zahtjev za upis svojih djelatnika i izdavanje pojedinačnih članskih iskaznica. Tako izdane članske iskaznice glase na djelatnike, a ne na pravnu osobu.
Iznimno od prethodne točke, pravna osoba može biti član Knjižnice ako se radi o knjižnici ili ustanovi koja u svome sastavu ima knjižnicu te koja je upisana u Upisnik Knjižnica sukladno Pravilniku o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu. Knjižničari dobivaju iskaznicu Knjižnice koja glasi na ime osobe, bez naknade. Pravna osoba/druga knjižnica koja je član Knjižnice može koristiti usluge međuknjižnične posudbe.

Članska iskaznica
Članska iskaznica glasi na ime i prezime učlanjene osobe i ne smije ju koristiti druga osoba.

  • Promjenu prebivališta ili adrese stanovanja korisnik je dužan priopćiti djelatniku koji izvršava upis korisnika.
  • Iskaznica se izdaje na godinu dana, mjesec ili tjedan.
  • Valjanost članske iskaznice obnavlja se po isteku, a sama iskaznica fizički se u pravilu ne zamjenjuje, već se pregledava čitljivost crtičnog koda članske iskaznice te ju se po potrebi zamjenjuje.
  • Gubitak ili krađu članske iskaznice korisnik je obvezan odmah prijaviti telefonskim pozivom Središnjoj informacijskoj službi ili osobno na Upisu jer će u protivnom odgovarati za nastala zaduženja po predmetnoj članskoj iskaznici. Ako se iskaznica ne pronađe u roku od 7 dana od prijave gubitka, može se izdati nova iskaznica uz ponovnu naplatu troškova izradbe. O izgubljenoj iskaznici vodi se elektronička evidencija kako bi se spriječila zlouporaba.
  • Za ponašanje protivno ovom Pravilniku korisniku se uskraćuje članska iskaznica u propisanom trajanju mjere za počinjeni prekršaj.
  • Korisniku koji kasni s povratom građe ili ima neplaćenih dugovanja u odnosu na korištenje građe i/ili usluga Knjižnice, obnova valjanosti članske iskaznice uskraćuje se do povrata građe ili plaćanja dugovanja.

Osobe s invaliditetom oslobođene su plaćanja naknade za članstvo u NSK prilikom upisa ili produženja članstva.

Članarina

Fizičke osobe godišnji upis
Redoviti studenti preddiplomskog i diplomskog studija, apsolventi i studenti poslijediplomskog studija sveučilišta u Republici Hrvatskoj 100,00 kn.
Znanstveno-nastavno osoblje Sveučilišta, znanstveni i kulturni radnici, izvanredni studenti, građani 200,00 kn.
Studenti sa stranih sveučilišta, maturanti, strani državljani i ostali građani iskaznica za rad u čitaonicama Knjižnice 150,00 kn.

Fizičke osobe dvogodišnji upis
Umirovljenici 100,00 kn.

Fizičke osobe privremeni upis
Dnevni upis iskaznica za rad u čitaonicama Knjižnice 30,00 kn.
Tjedni upis iskaznica za rad u čitaonicama Knjižnice  40,00 kn.
Mjesečni upis iskaznica za rad u čitaonicama Knjižnice 50,00 kn.

Gubitak članske iskaznice
Naknada za izgubljenu člansku iskaznicu 50,00 kn.

Osobe s invaliditetom ne plaćaju naknadu za članstvo u NSK prilikom upisa ili produljenja članstva u NSK.

Garderoba
Korištenje je garderobe obvezno, a pri izlasku korisnici su obvezni preuzeti sve stvari i predati garderobni broj. Korisnici koji koriste uslugu Večernjega rada dužni su preuzetni ključ od garderobnog ormarića koji vraćaju prilikom napuštanja Knjižnice. Za izgubljeni broj garderobe i ključ sobe za studijski rad plaća se naknada prema cjeniku Knjižnice.