Temeljne djelatnosti

Objavljeno 23.1.2012.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu javna je ustanova od nacionalnog značenja koja obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu. Knjižnica obavlja i znanstveno-istraživačku i razvojnu djelatnost radi promicanja hrvatskog knjižničarstva te izgradnje i razvoja hrvatskog knjižničnog sustava.

Knjižnica prikuplja, izgrađuje i organizira hrvatsku i nacionalnu zbirku knjižnične građe, uključujući i elektroničku te usklađuje nabavu inozemne znanstvene literature na nacionalnoj razini i na razini Sveučilišta u Zagrebu, izrađuje kataloge i skupne kataloge, obavlja djelatnost nacionalnog bibliografskog središta, izrađuje tekuće, retrospektivne i specijalne baze podataka.

Knjižnica je zadužena i za zaštitu građe, provodi i potiče preventivne mjere zaštite i konzervacije. Obavlja informacijsku, obrazovnu, izdavačku, izložbenu i promotivnu djelatnost.


RAZVOJNA I MATIČNA DJELATNOST

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu središnja je matična knjižnica Hrvatske. Temeljna je zadaća matične djelatnosti obavljanje stručnog nadzora te organiziranje i razvoj mreže knjižnica u Republici Hrvatskoj, promicanje stručnog rada u knjižnicama na načelima suvremene knjižnične teorije i prakse, a radi što kvalitetnijeg obavljanja knjižnične djelatnosti u znanosti, obrazovanju, kulturi i društvu općenito. Poslovi matične djelatnosti su temeljni poslovi i razvojni poslovi.


BIBLIOGRAFSKA DJELATNOST

Izradba Hrvatske nacionalne bibliografije proizlazi iz zakonske obveze i jedinstvene uloge Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u trajnom prikupljanju, čuvanju, zaštiti, obradbi i dostupnosti fonda.
Osnovu nacionalnih bibliografija čini obvezni primjerak koji NSK, kao nacionalno bibliografsko središte, prima prema Zakonu o knjižnicama iz 1997.
Bibliografije se u Knjižnici izrađuju prema programima Opće bibliografske kontrole (UBC) i Opće dostupnosti publikacija (UAP) te se objavljuju u tiskanom i od 2002. u elektroničkom obliku. Nacionalna i sveučilišna knjižnica izrađuje Hrvatske tekuće bibliografije:


INFORMACIJSKA DJELATNOST I USLUGE

Usluge Knjižnice namijenjene su korisnicima i posjetiteljima. Pravo na korištenje građe i usluga stječe se učlanjenjem. Sva građa koja je pohranjena u Knjižnici može se koristiti u čitaonicama. Dio fonda dostupan je u čitaonicama sa slobodnim pristupom, a najveći dio fonda smješten je u zatvorenom spremištu. Građa u zbirkama posebne vrste smještena je u posebnim spremišnim prostorima, smještenima uz svaku zbirku.

Pretraživanjem kataloga Knjižnice doznat ćete koja je građa dostupna u Knjižnici. Određene knjige moguće je posuditi izvan Knjižnice. Uslugom međuknjižnične posudbe osigurava se dostupnost građe koju posjeduje Knjižnica i korisnicima izvan Zagreba, a moguće je naručiti građu (knjige ili članke) iz drugih knjižnica u zemlji i inozemstvu.

Knjižnica pruža i informacijske usluge (bibliografsku verifikaciju, tematska pretraživanja, retrospektivna pretraživanja), a usluga je dostupna i korisnicima izvan Knjižnice, «Pitajte knjižničara».

Organizirano se provodi izobrazba korisnika. Grupe posjetitelja mogu obići Knjižnicu uz stručno vodstvo.

Korisnicima knjižnice stoji na usluzi i pristup bežičnom internetu u NSK.


DJELATNOST POHRANE, ZAŠTITE I KONZERVACIJE

Zaštita knjižnične građe obuhvaća preventivne i kurativne mjere koje se primjenjuju na cjelokupni fond, a provode se sustavno različitim metodama i tehnikama. Preventivna zaštita provodi se u svrhu sprječavanja biokemijskog propadanja građe, odnosno usporavanja procesa starenja materijala od kojih su izrađeni pisani dokumenti. Na taj se način omogućuje sigurniji pristup građi preko izvornika, a sve više i alternativnim medijima.

Od 1940. godine kada je utemeljen fotolaboratorij, kao alternativni medij koristi se mikrofilmski svitak posebno za korištenje novinskog fonda jer se stare hrvatske novine mikrofilmiraju sustavno već više od četiri desetljeća. Od 2003. provodi se program digitalizacije građe iz bogatih fondova Zbirki građe posebne vrste.

Uz vrlo opsežne poslove mikrofilmiranja i digitalizacije u istom Odsjeku obavljaju se iznimno složeni poslovi konzervacije i restauracije građe. Najčešći su postupci konzervacije klasično čišćenje, dezinfekcija i neutralizacija svakog lista zasebno. Restauracija građe, ovisno o stupnju oštećenja i vrsti građe, provodi se metodom laminacije ako se radi o oštećenim novinama i starijoj tiskanoj građi, klasičnom ili ručnom metodom ako se radi o oštećenim rukopisima, inkunabulama, crtežima, grafikama i sličnoj neknjižnoj građi te metodom dolijevanja papirne kaše ako se radi o iznimno teško oštećenoj staroj i rijetkoj građi.

Restaurirana se građa u Knjigovežnici na tradicionalan način uvezuje poštujući izgled i kvalitetu izvornika, a po potrebi se i oprema zaštitnim ovitcima, košuljicama, mapama, kutijama i slično. Sva pomno zaštićena građa pohranjuje se na police posmičnih regala u spremišni prostor zadanih i strogo kontroliranih vrijednosti mikroklimatskih parametara.

Jedan od važnijih poslova u zadnje je vrijeme slikovno dokumentiranje svih kulturnih zbivanja u Knjižnici poput prigodnih koncerata, tematskih izložaba, predstavljanja knjiga, znanstvenostručnih skupova i slično.


OBRAZOVNA DJELATNOST

Knjižnica dio svojih aktivnosti usmjerava na informacijsko opismenjavanje, organizirajući i obavljajući izobrazbu korisnika i knjižničara. Korisnicima je na daljinu dostupna virtualna učionica, interaktivni tečaj, a u prostorima Knjižnice organizira se stručno vodstvo.


NAKLADNIČKA DJELATNOST

Nakladnička djelatnost jedna je od temeljnih djelatnosti Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu kojom ona želi predstaviti svoje djelovanje kao i mnogobrojnu vrijednu građu koju čuva u svojem fondu. Nakladničke forme kojima ostvaruje navedeno su pretisci stare i vrijedne građe, katalozi, bibliografije, bilteni, priručnici, zbornici radova, stručna izdanja, katalozi izložaba, likovne monografije te časopisi. Tim putem, Knjižnica nastoji u javnosti predstaviti i popularizirati svoje djelovanje te povećati broj korisnika i posjetitelja.

Izdanja Nacionalne i sveučilišne knjižnice su važno sredstvo komunikacije između Knjižnice i javnosti te imaju za cilj prijenos određenih ideja, poruka, informacija, znanja i osjećaja.

Kroz nakladničku djelatnost Knjižnica surađuje sa širom zajednicom i aktivno se uključuje u kulturni život Zagreba i cijele Hrvatske.

Prijedlog za realizaciju nakladničke/sunakladničke djelatnosti
Izdavački standard publikacija Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

 

IZLOŽBENA I PROMIDŽBENA DJELATNOST

Sukladno Statutu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, izložbena je djelatnost jedna od bitnijih zadaća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu u svojem fondu čuva neizmjerno vrijednu građu koju različitim načinima izložbene djelatnosti nastoji predstaviti javnosti i tako popularizirati svoje djelovanje. Izložbe su bitno sredstvo komunikacije između knjižnične građe kao izložaka i posjetitelja te im je svrha prijenos određenih ideja, poruka, informacija, znanja i osjećaja.

Izložbenim aktivnostima Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu surađuje sa širom zajednicom i aktivno se uključuje u kulturni život Zagreba, kao i cijele Hrvatske. Istodobno, izložbe predstavljaju moguću opasnost za građu te mogu dovesti do teških oštećenja ili gubitka građe ako nisu provedene odgovarajuće mjere zaštite i sigurnosti. Kako bi se izbjegle moguće opasnosti, pravilno planiralo izlaganje građe te građa bila izložena u odgovarajućim uvjetima, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu sve izložbene djelatnosti organizira u skladu s ovdje navedenim procedurama kao i pripadajućim zahtjevima.

 

Procedure

Procedura za izložbe građe iz fonda Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u prostoru Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Procedura za izložbe građe vanjskih partnera i suradnika u prostoru Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Procedura za posudbu građe Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu radi izlaganja izvan njezina prostora u Hrvatskoj i inozemstvu.

Procedura izložbe građe iz fonda Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu izvan njezina sjedišta u Hrvatskoj ili inozemstvu.

 

Zahtjevi

 

Uvjeti posudbe građe iz fonda Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Jamstvo o osiguranim mikroklimatskim i sigurnosnim uvjetima prostora u kojem se građa izlaže.

 

Televizijsko snimanje građe unutar prostora Knjižnice:

Sadržaj, vrijeme i mjesto snimanja pismeno se dogovaraju s Odsjekom Marketing i komunikacije. Usluge televizijskog snimanja građe naručuju se na narudžbenici s pečatom ustanove, a naplaćuju se prema valjanom cjeniku. U svrhu snimanja građe iz zbirki građe posebne vrste primjenjuje se Pravilnik o načinu korištenja knjižnične građe koja ima svojstvo kulturnog dobra.