Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnoga odnosa

Objavljeno 5.11.2018.

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU

objavljuje

O G L A S

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnoga odnosa

u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom

1. KUSTOS DIPLOMIRANI POVJESNIČAR UMJETNOSTI

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili VSS, područje povijest umjetnosti.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na Oglas se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • dokaz državljanstva (preslik domovnice ili osobne iskaznice)
  • dokaze o stručnoj spremi
  • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci
  • dokaz (potvrdu) Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba (ne stariju od mjesec dana)
  • potvrdu Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno ispis elektroničkoga zapisa podataka Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojega će biti vidljiva razina stručne spreme na koju je kandidat bio prijavljen u stažu osiguranja (ne stariju od mjesec dana).

Prijavu na Oglas s prilozima poslati na adresu: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10 000 Zagreb, s naznakom “prijava na Oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnoga odnosa (navesti točku oglasa za koju se prijavljuje) od 5. 11. 2018.”

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena se dokumentacija ne vraća.

Oglas je otvoren od 5. studenoga do 13. studenoga 2018. godine.