Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnoga odnosa

Objavljeno 16.11.2016.

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU

objavljuje

O G L A S

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom

1. KUSTOS – DIPLOMIRANI POVJESNIČAR UMJETNOSTI

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili VSS, područje povijest umjetnosti.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na Oglas se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • dokaz državljanstva (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
  • dokaze o stručnoj spremi
  • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci
  • dokaz (potvrdu) Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat vodi duže od 30 dana u evidenciji nezaposlenih osoba (ne stariju od mjesec dana)
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje odnosno ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg će biti vidljiva razina stručne spreme na koju je kandidat bio prijavljen u stažu osiguranja (ne stariju od mjesec dana).

Prijavu na Oglas s prilozima poslati na adresu: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10 000 Zagreb, s naznakom „prijava na Oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa od 16. 11. 2016.“

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena dokumentacija se ne vraća.

Oglas je otvoren od 16. do 24. studenoga 2016. godine.