Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnoga odnosa

Objavljeno 9.5.2016.

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU

objavljuje

O G L A S

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom

1. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR

 • 5 izvršitelja

Uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na Oglas se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

   • životopis
   • dokaz državljanstva (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
   • dokaze o stručnoj spremi
   • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci
   • dokaz (potvrdu) Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat vodi duže od 30 dana u evidenciji nezaposlenih osoba (ne stariju od mjesec dana)
   • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje odnosno ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg će biti vidljiva razina stručne spreme na koju je kandidat bio prijavljen u stažu osiguranja (ne stariju od mjesec dana).

Prijavu na Oglas s prilozima poslati na adresu: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10 000 Zagreb, s naznakom “prijava na Oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa od 9. 5. 2016.”

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena dokumentacija se ne vraća.

Oglas je otvoren od 9. do 16. svibnja 2016. godine.