Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnoga odnosa

Objavljeno 20.3.2017.

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU
objavljuje
O G L A S

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom

1. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR
– 2 izvršitelja

Uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

 

2. KNJIŽNIČAR
– 2 izvršitelja

Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, ili VŠS uz obvezu stjecanja najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na preddiplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti.

 

3. DIPLOMIRANI EKONOMIST

– 1 izvršitelj

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno VSS, polje ekonomija, te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, poznavanje engleskog jezika.

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na Oglas se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis
– dokaz državljanstva (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
– dokaze o stručnoj spremi
– uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci
– dokaz (potvrdu) Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba (ne stariju od mjesec dana)
– potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje odnosno ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg će biti vidljiva razina stručne spreme na koju je kandidat bio prijavljen u stažu osiguranja (ne stariju od mjesec dana)

 

 

Prijavu na Oglas s prilozima poslati na adresu: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, s naznakom “prijava na Oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (navesti redni broj i naziv) od 20.03.2017.”

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena dokumentacija se ne vraća.

 

OGLAS JE OTVOREN OD 20.03.2017. DO 28.03.2017.