Stručni ispiti

Objavljeno 3.2.2012.
Adresa
Ulica Hrvatske bratske zajednice 4
p. p. 550
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska
Telefon
+385 1 6164 020
+385 1 6164 025
Telefaks
+385 1 6164 186
Osobe za kontakt
Mirjana Draženović Angelovski
Suzana Ulipi

 

Poštovani kandidati,

prema sadašnjoj procjeni epidemiloške situacije stručni ispiti održat će se u prostoru Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u razdoblju od 14. do 18. lipnja 2021. godine, poštujući mjere za zaštitu od pandemije prema rasporedu koji će kandidat primiti elektroničkom poštom.

Kandidati koji će pristupiti polaganju ispita sa sobom moraju donijeti zaštitnu masku za lice, higijenske maramice, kemijsku olovku, sredstvo okrjepe i potpisanu Izjavu o zdravlju.

Izjava o zdravlju.

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci.

Pravo na polaganje stručnoga ispita imaju osobe sa školskom spremom propisanom člankom 2. i s najmanje godinu dana radnoga iskustva, odnosno pripravničkoga staža, u vrijeme podnošenja prijave. U pripravnički staž ubraja se i razdoblje stručnoga osposobljavanja za rad prema odredbama Zakona o radu (Narodne novine 93/14). Stručni ispit za svako zvanje sastoji se od općega i posebnoga dijela. Opći i posebni dio ispita polažu se prema Programu stručnih ispita koji je za pojedino stručno zvanje utvrđen Pravilnikom.

Dopunski stručni ispit može polagati osoba koja je već položila stručni ispit u knjižničarskoj struci (za pomoćnoga knjižničara ili knjižničara) te nakon stjecanja propisanoga obrazovanja želi steći stručno zvanje knjižničara, odnosno diplomiranoga knjižničara, kao i osoba koja je položila stručni ispit za zvanje stručnog suradnika – knjižničara prema Pravilniku o stručnim ispitima učitelja i stručnih suradnika u osnovnome i srednjem školstvu. Tim osobama priznaje se Opći dio stručnoga ispita te polažu samo Posebni dio ispita za stručno zvanje za koji se prijavljuju.

Razlikovni dio ispita polaže osoba koja je već položila stručni ispit prema Pravilniku o polaganju stručnoga ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnome i srednjem školstvu, a u Općem dijelu stručnoga ispita za zvanje knjižničar ili diplomirani knjižničar polaže razlikovni dio ispita koji se odnosi na zakonodavstvo Republike Hrvatske u području knjižničarske djelatnosti i kulture, s tim da Posebni dio ispita polaže u cijelosti.

Za polaganje dopunskoga stručnog ispita, odnosno razlikovnoga dijela ispita, pristupnici su obvezni uz prijavu za ispit priložiti vjerodostojnu potvrdu o već položenome stručnom ispitu.

OPĆI DIO stručnoga ispita iz predmeta Osnove državnog i pravnog poretka Republike Hrvatske te zakonodavstvo Republike Hrvatske u području kulture, znanosti i obrazovanja provodi se tako da pristupnici na ispitu dobiju na pripremljenome obrascu pitanja na koja pismeno odgovaraju prema literaturi određenoj za pojedino zvanje.

POSEBNI DIO stručnoga ispita za zvanje pomoćni knjižničar i knjižničar (ako se na kandidata ne odnose izmjene i dopune Pravilnika NN 16/14) sastoji se od usmenoga ispita iz predmeta navedenih u Pravilniku. Posebni dio stručnoga ispita za zvanje knjižničar i diplomirani knjižničar sastoji se od usmenoga i pismenoga dijela.

Pismeni dio ispita Teorija i praksa knjižničarstva za zvanje diplomirani knjižničar sastoji se od odgovora na jedno pitanje koje kandidat odabere od četiriju ponuđenih. Za pisanje kandidat ima na raspolaganju dva sata. Pismenim odgovorom kandidat treba pokazati općenito razumijevanje i uvid u pojedina sveobuhvatna pitanja knjižničarstva, oslanjajući se jasno na dokumente (izjave, standarde i smjernice) i opće bitne podatke zastupljene u literaturi. Isto se načelo strukturiranja odgovora odnosi i na usmeni dio ispita.

Za polaganje stručnoga ispita pristupnicima su na raspolaganju dva ispitna roka godišnje, koji se održavaju u lipnju i prosincu, a obavijest o mjestu, vremenu i rasporedu polaganja stručnoga ispita dostavlja se pristupnicima najkasnije mjesec dana prije ispitnoga roka.

Prijavu za stručni ispit s dokumentima pristupnik je dužan podnijeti Ispitnomu povjerenstvu najkasnije tri mjeseca prije najavljenoga ispitnog roka, i to najkasnije do kraja ožujka za ispitni rok u lipnju, a do kraja rujna za ispitni rok u prosincu.

Dokumenti potrebni uz prijavu za stručni ispit su:
1. Dokaz o stečenom obrazovanju (svjedodžba škole ili diploma fakulteta, ovisno o zvanju koje se traži – kopija)
2. Ugovor o radu na poslovima u knjižničarskoj struci, odnosno ugovor o stručnom osposobljavanju sukladno Zakonu o radu (kopija)
3. Potvrda poslodavca o zaposlenju i poslovima koje je pristupnik svladao i obavio za traženo stručno zvanje (potvrda u kojoj su taksativno navedeni poslovi koje je pristupnik obavljao/obavlja)
4. Elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (kopija)
5. Dokaz o ranije položenom stručnom ispitu (ako je položen- kopija)

Prijave za stručni ispit u lipanjskome roku zaprimaju se tijekom ožujka zaključno s 31. ožujka.

Prijave za stručni ispit u prosinačkome roku zaprimaju se tijekom rujna, zaključno s 30. rujna

PRIJAVE ZA ISPIT SLATI NA ADRESU:

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
(za Ispitno povjerenstvo za polaganje stručnih ispita u knjižničarskoj struci)
Ulica Hrvatske bratske zajednice 4
10 000 Zagreb.

Radi pomoći pristupnicima u pripremi stručnoga ispita, Ispitno povjerenstvo može organizirati seminare i radionice.
Hrvatsko knjižnično vijeće na prijedlog Ispitnoga povjerenstva za polaganje stručnih ispita u knjižničarskoj struci usvojilo je Program stručnih ispita u knjižničarskoj struci s popisom literature.

Visinu troškova stručnoga ispita utvrđuje Hrvatsko knjižnično vijeće na prijedlog Ispitnoga povjerenstva, a plaća ih poslodavac, odnosno pristupnik. Troškovi ispita uplaćuju se Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu po primitku računa.
Za sve ostale obavijesti u svezi s ispitom pristupnici se mogu obratiti Mirjani Draženović Angelovski na telefon +385 1 61 64 020 ili e-poštom te Suzani Ulipi na telefon +385 1 61 64 025 ili e-poštom.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
prof. dr. sc. Daniela Živković, v. r.