Sjednice Upravnoga vijeća

Telefon
+385 1 616 4025

E-pošta
sulipi@nsk.hr
Osoba za kontakt
Suzana Ulipi, bacc. oec., osoba zadužena za administrativne poslove u radu Upravnoga vijeća