Posudba knjiga

Objavljeno 10.1.2012.
Radno vrijeme
ponedjeljak – petak 8.00 – 21.00
subota 9.00 – 14.00
Telefoni
Zatvoreno spremište – prizemlje
+385 1 616 4085
Čitaonica za društveno-humanističke znanosti, 3. kat
+385 1 616 4062
+385 1 616 4063
Čitaonica za prirodne i primijenjene znanosti, 4. kat
+385 1 616 4065

Posudba knjiga

Korisnik naručuje knjižnu građu sa Zatvorenog spremišta na propisanim obrascima (zadužnicama) koji obvezno moraju biti vlastoručno potpisani. Na obrascu treba navesti potpunu i točnu signaturu i svezak knjižne građe.

Knjige sa Zatvorenog spremišta za posudbu naručuju se i zadužuju u informacijskim središtima čitaonica te u Informacijskom centru.

Knjige koje se nalaze u čitaonicama sa slobodnim pristupom građi mogu se posuditi samo ako je na polici dostupno više od jednog primjerka istog naslova. Knjige se zadužuju isključivo u informacijskom središtu čitaonice (zapadna strana).

Prilikom posudbe knjiga korisnici su obvezni predočiti člansku iskaznicu i osobni dokument (ili drugi identifikacijski dokument sa slikom).

Knjige naručene sa Zatvorenog spremišta naručuju se radnim danom do zaključno 20:30, a subotom do 13:30 sati. Nakon isteka navedenih termina građa će biti dostavljena sljedećeg dana.

Naručena građa sa Zatvorenog spremišta čeka se do 45 minuta.

Korisnici mogu istodobno posuditi najviše 5 svezaka.

Nakon isteka roka posudbe, knjige se vraćaju na istom mjestu gdje su i zadužene (informacijska središta u čitaonicama na 3. i 4. katu ili Informacijski centar).

Posuđene knjige korisnik ne smije posuđivati drugim osobama niti ih smije iznositi izvan Republike Hrvatske.

Knjige bez računalno registrirane posudbe, odnosno bez otisnute zadužnice, ne smiju se iznositi izvan Knjižnice.

Rok posudbe i njegovo produženje i prekoračenje

Rok je posudbe građe je najviše 30 dana. Knjižnica može odrediti i kraći rok posudbe.

Korisnik može zatražiti produženje roka posudbe, najkasnije jedan dan prije isteka roka posudbe. Produženje roka može se zatražiti telefonom ili elektroničkom poštom. Korisnik može i samostalno produžiti rok posudbe prijavom na korisnički profil putem mrežnog kataloga Knjižnice uz korištenje osobne zaporke.

Rok posudbe može se produžiti samo jednom i to na dodatnih 30 dana. Ako korisnik treba građu duže od 60 dana, obvezan je knjige vratiti i ponovno zadužiti kad budu raspoložive.

U slučaju prestanka članstva u Knjižnici, korisnik je obvezan svu zaduženu građu vratiti te razdužiti i podmiriti sva dugovanja prema Knjižnici vezano uz korištenje građe i usluga Knjižnice.

Knjižnica može tražiti povrat posuđene građe u svrhu revizije fonda i prije isteka roka posudbe.

U slučaju prekoračenja roka posudbe korisnik je dužan platiti zakasninu.

Korisnici koji učestalo ne vraćaju posuđene knjige mogu privremeno izgubiti pravo na posudbu knjiga.

Vraćanje građe

Korisnici mogu vratiti građu osobno ili je poslati u Knjižnicu preporučenom poštanskom pošiljkom.

U slučaju zakašnjenja s povratom te naplate zakasnine, a naposljetku i slanja pisanih opomena i naplate troška za izgubljenu knjigu, korisniku će u slučaju kašnjenja s povratom posuđene knjige biti naplaćivana zakasnina tijekom 30 dana od proteka roka za povrat. Nakon proteka navedenog roka od 30 dana korisniku će se ispostaviti pisana opomena uz daljnju naplatu zakasnine tijekom sljedećih 15 dana. Nakon proteka tog roka, korisniku se šalje druga pisana opomena uz daljnju naplatu zakasnine tijekom sljedećih 30 dana.

Zakasnina za prekoračenje dopuštenog roka posudbe prema važećem Cjeniku iznosi 1,00 kn (0,13 €) dnevno po knjizi/svesku.

U slučaju da korisnik ne podmiri troškove zakasnine te ne vrati građu, Knjižnica će uskratiti korisniku posudbu korištenje usluga Knjižnice do potpunog pokrivanja nastalih troškova.

Knjižnica može donijeti odluku kojom se korisnici tijekom određenog vremenskog razdoblja oslobađaju plaćanja zakasnine. Korisnike se o takvoj odluci obavještava slanjem obavijesti putem elektroničke pošte, a informacije o odluci objavljuju se putem mrežnih stranica Knjižnice, službenih društvenih kanala ili mobilne aplikacije Knjižnice.

Izgubljena, uništena ili oštećena građa

Korisnik je obvezan obzirno postupati s posuđenom građom. Ako se utvrde oštećenja prilikom vraćanja građe krivnjom korisnika, korisnik je obvezan nadoknaditi nastalu štetu.

Korisnik koji izgubi posuđenu gradu obvezan ju je nadomjestiti jednakim izdanjem. U slučaju da korisnik ne može nabaviti izgubljenu građu, obvezan je nadoknaditi troškove nabave po računu dobavljača.

Dok korisnik ne nadoknadi trošak izgubljene ili oštećene grade, Knjižnica će mu uskratiti pravo korištenja građe i usluga Knjižnice.

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja građe i usluga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu