Služba obveznog primjerka

Objavljeno 10.1.2012.
Adresa
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvatske bratske zajednice 4 10000 ZAGREB
Telefoni
+385 1 616 4094
+385 1 616 4011
+385 1 616 4099
+385 1 616 4086
Telefaks
+385 1 616 4379
Radno vrijeme sa strankama
ponedjeljak – petak 8.00 – 15.00
Osobe za kontakt
Vesna Golubović (knjige)  (vgolubovic@nsk.hr)
Jasna Zaluški (novine)  (jzaluski@nsk.hr)
Bojan Borović (časopisi)  (bborovic@nsk.hr)
Mario Krajina (časopisi) (mkrajna@nsk.hr)

 

Uvod

„Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu je javna ustanova od nacionalnog značenja koja obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu kao i znanstveno-istraživačku i razvojnu djelatnost radi unapređivanja hrvatskog knjižničarstva te izgradnje i razvoja hrvatskoga knjižničnog sustava.“ (Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti NN 17/2019, 98/2019, čl. 23.)

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu središnja je ustanova knjižničnog sustava Republike Hrvatske i ima posebne zadaće:

– izgrađuje, organizira, čuva, trajno zaštićuje i čini dostupnom Croaticu, nacionalnu zbirku knjižnične građe

– obavlja djelatnost nacionalnog informacijskog i bibliografskog središta

– obavlja djelatnost središnjeg knjižnično-informacijskog sustava: izgrađuje nacionalni knjižnični katalog, objavljuje tekuće i retrospektivne nacionalne bibliografije, skrbi za izgradnju skupnih kataloga, izgrađuje nacionalnu bibliografsku i normativnu bazu podataka, koordinira nadzor nad primjenom standarda i pravilnika za izradu i razmjenu te uporabu knjižničnih podataka te potiče razvoj knjižničnog poslovanja

– u skladu s odredbama ovoga Zakona, organizira postupanje s obveznim primjerkom

– koordinira izgradnju nacionalnog sustava zaštite, pohrane i trajnog očuvanja knjižnične kulturne i znanstvene baštine u svim pojavnim oblicima

– utvrđuje svojstvo kulturnog dobra za knjižničnu građu sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara. (Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, čl. 24.)

„Obvezni primjerak prikuplja se u svrhu:

– stvaranja nacionalne zbirke knjižnične građe kao kulturnog dobra

– izrade nacionalne bibliografije

– vođenja statistike o nacionalnoj nakladničkoj produkciji

– pohrane i zaštite građe u svrhu njezine trajne dostupnosti korisnicima

– izgradnje zavičajnih/regionalnih zbirki te zbirki službenih publikacija

– izgradnje Hrvatske digitalne knjižnice.“

(Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, čl. 38.)

Građa prikupljana institutom obveznog primjerka čini osnovni načina načina prikupljanja i nabave građe za nacionalnu zbirku Croatica.

OBVEZA DOSTAVE OBVEZNOG PRIMJERKA

Obveza dostave obveznog primjerka u Republici Hrvatskoj proizlazi iz Zakona o knjižnicama u knjižničnoj djelatnosti artikuliranoj u člancima 37. – 41.

Prema Smjernicama za zakonodavstvo obveznog primjerka iz 2000. godine obvezni primjerak je definiran kao zakonska obveza koja propisuje da je svaka organizacija, gospodarska ili javna i svaki pojedinac koji proizvodi bilo koju vrstu dokumentacije u više primjeraka u imenovanu nacionalnu instituciju.

OBVEZNICI OBVEZNOG PRIMJERKA

Nakladnik koji ima sjedište u Republici Hrvatskoj i objavljuje ili proizvodi tiskane publikacije, publikacije na elektroničkom prijenosnom mediju ili u drugim materijalnim oblicima je obveznik dostave obveznog primjerka Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, koja s dostavljenim primjercima postupa sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i Pravilnikom o postupanju s građom koja pristiže kao obvezni primjerak u Knjižnicu.

GRAĐA OBUHVAĆENA OBVEZNIM PRIMJERKOM

Pod obveznim primjerkom, bez obzira na medij, podrazumijevaju se sljedeće vrste publikacija: knjige, serijske publikacije (novine, časopisi, zbornici radova, godišnjaci i slično), službene publikacije, glazbene zvučne snimke, neglazbene zvučne snimke, glazbene note, zemljopisne i druge karte, slikovna djela (reprodukcije slikovnih umjetničkih djela, plakati, razglednice i slično), multimedija, kompleti, mikrooblici, sitni tisak (brošure, letci, tiskanice, prospekti, katalozi, programi, kalendari i slično), online publikacije (e-knjige, e-serijske publikacije, mrežne stranice i dr.).

(Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, čl. 37.)

Nakladnik koji ima sjedište u Republici Hrvatskoj i objavljuje online publikacije (e-knjige, e-serijske publikacije, mrežne stranice i dr.) dužan je obavijestiti Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu o postojanju i objavljivanju publikacije i dostaviti metapodatke i građu u propisanom formatu. Taj obvezni primjerak pohranjuje se u sustavima digitalne knjižnice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Knjižnica prihvaća i obrađuje online građu na temelju podataka dobivenih Obrascem za prijavu online publikacija, preko obavijesti iz ISSN ureda za Hrvatsku i Hrvatskoga ureda za ISBN, na temelju popisa domena .hr dobivenih iz CARNET-a te identifikacijom građe knjižničara.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokome obrazovanju (NN 94/13 čl. 40. st. 11. i 12.) propisuje se da su visoka učilišta dužna pohraniti i objaviti ocjenske radove i u repozitoriju Knjižnice.

„Završne radove studija sveučilišta i fakulteti dužni su trajno objaviti na javnoj internetskoj bazi sveučilišne knjižnice u sastavu sveučilišta te kopirati u javnu internetsku bazu završnih radova Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Veleučilišta i visoke škole dužne su završne radove studija kopirati u javnu internetsku bazu završnih radova Nacionalne i sveučilišne knjižnice.“

„Doktorske disertacije visoko učilište dužno je trajno objaviti na javnoj internetskoj bazi doktorskih disertacija Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Sveučilište je dužno osigurati da se i jedan otisnuti primjerak doktorske disertacije dostavi Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.“

BROJ OBVEZNIH PRIMJERAKA

Nakladnik je dužan besplatno i o svom trošku dostaviti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu devet primjerka publikacija u obliku u kojem je objavljena ili proizvedena.

Nakladnik iznimno vrijednog i skupog izdanja (bibliografska izdanja, grafičke mape i slično) dužan je dostaviti po jedan primjerak tekstualnog dijela Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Obvezni primjerci moraju biti ispravni i potpuni, u obliku u kojem su namijenjeni prodaji i raspačavanju.

(Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, čl. 39.)

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu zadržava dva primjerka (arhivski primjerak se trajno zaštićuje, a unikatni se daje na korištenje), a ostale primjerke distribuira u knjižnice u sustavu obveznog primjerka: Sveučilišne knjižnice u Rijeci, Puli, Splitu Osijeku i Mostaru te znanstvene knjižnice u Zadru i Dubrovniku.

DOSTAVA OBVEZNOG PRIMJERKA

Nakladnik je dužan najkasnije u roku od 30 dana nakon završetka tiskanja, umnažanja ili proizvodnje dostaviti obvezne primjerke Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, osobno ili poštom, uz napomenu da je riječ o obveznom primjerku.

KAZNE ZA NEOBAVLJANJE ODREDABA O OBVEZNOM PRIMJERKU

Novčanom kaznom od 2000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja kao nakladnik u roku od 30 dana nakon završetka tiskanja, umnažanja ili proizvodnje ne dostavi Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu propisani broj primjeraka, te kao nakladnik ne obavijesti Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu o postojanju i objavljivanju publikacije i ne dostavi metapodatke i građu.

Novčanom kaznom od 2000,00 do 5000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja obavlja djelatnost nakladnika odnosno tiskara.

(Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, čl. 47.)

 

Obvezni primjerak za 2017. godinu.