Služba obveznog primjerka

Objavljeno 19.1.2022.
Mrežna stranica Hrvatski obvezni primjerak – HOP
Adresa
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvatske bratske zajednice 4 10000 ZAGREB
Telefoni
+385 1 616 4094
+385 1 616 4011
+385 1 616 4099
+385 1 616 4086
Telefaks
+385 1 616 4379
Radno vrijeme sa strankama
ponedjeljak – petak 8.00 – 15.00
Osobe za kontakt
Vesna Golubović (knjige)
Jasna Zaluški (novine)
Bojan Borović (časopisi)
Mario Krajina (časopisi)
Amelia Kovačević (potvrde za obvezni primjerak,  +385 1 616 4362)
Ivana Golubić (potvrde za obvezni primjerak, +385 1 616 4102)

 

Uvod

„Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu je javna ustanova od nacionalnog značenja koja obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu kao i znanstveno-istraživačku i razvojnu djelatnost radi unapređivanja hrvatskog knjižničarstva te izgradnje i razvoja hrvatskoga knjižničnog sustava.“ (Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti NN 17/2019, 98/2019, čl. 23.)

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu središnja je ustanova knjižničnog sustava Republike Hrvatske i ima posebne zadaće:

– izgrađuje, organizira, čuva, trajno zaštićuje i čini dostupnom Croaticu, nacionalnu zbirku knjižnične građe

– obavlja djelatnost nacionalnog informacijskog i bibliografskog središta

– obavlja djelatnost središnjeg knjižnično-informacijskog sustava: izgrađuje nacionalni knjižnični katalog, objavljuje tekuće i retrospektivne nacionalne bibliografije, skrbi za izgradnju skupnih kataloga, izgrađuje nacionalnu bibliografsku i normativnu bazu podataka, koordinira nadzor nad primjenom standarda i pravilnika za izradu i razmjenu te uporabu knjižničnih podataka te potiče razvoj knjižničnog poslovanja

– u skladu s odredbama ovoga Zakona, organizira postupanje s obveznim primjerkom

– koordinira izgradnju nacionalnog sustava zaštite, pohrane i trajnog očuvanja knjižnične kulturne i znanstvene baštine u svim pojavnim oblicima

– utvrđuje svojstvo kulturnog dobra za knjižničnu građu sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara. (Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, čl. 24.)

„Obvezni primjerak prikuplja se u svrhu:

– stvaranja nacionalne zbirke knjižnične građe kao kulturnog dobra

– izrade nacionalne bibliografije

– vođenja statistike o nacionalnoj nakladničkoj produkciji

– pohrane i zaštite građe u svrhu njezine trajne dostupnosti korisnicima

– izgradnje zavičajnih/regionalnih zbirki te zbirki službenih publikacija

– izgradnje Hrvatske digitalne knjižnice.“

(Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, čl. 38.)

Nacionalna zbirka Croatica izgrađuje se mehanizmom dostave obveznog primjerka.

Pravilnikom o obveznom primjerku uređuje se obvezni primjerak u svim analognim i digitalnim pojavnostima, način korištenja obveznog primjerka, obveze depozitnih knjižnica i knjižnica u sustavu obveznog primjerka, broj primjeraka i vrsta građe po pojedinim ovlaštenicima, način dostave obveznog primjerka, obveze i odgovornost nakladnika i tiskara kao i način dostave, formati i uvjeti pristupa, korištenja i zaštite online građe. (Pravilnik o obveznom primjerku, NN 66/2020, čl. 1.)

NOSITELJI OBVEZE DOSTAVE OBVEZNOG PRIMJERKA

Obveza dostave obveznog primjerka u Republici Hrvatskoj proizlazi iz Zakona  artikuliranoj u člancima 37. – 41. te člancima 4. i 5. Pravilnika.

Nakladnik koji ima sjedište u Republici Hrvatskoj i objavljuje ili proizvodi tiskane publikacije, publikacije na elektroničkom prijenosnom mediju ili u drugim materijalnim oblicima je obveznik dostave obveznog primjerka Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, koja s dostavljenim primjercima postupa sukladno Zakonu i Pravilniku o postupanju s građom koja pristiže kao obvezni primjerak u Knjižnicu.

Ako publikacija ima više od jednog nakladnika, prvi nakladnik naveden u impresumu dužan je dostaviti obvezni primjera, a obveza dostave se odnosi na sva izdanja i sve formate publikacije, osim dotiska.

GRAĐA OBUHVAĆENA OBVEZNIM PRIMJERKOM

„Pod obveznim primjerkom, bez obzira na medij, podrazumijevaju se sljedeće vrste publikacija: knjige, serijske publikacije (novine, časopisi, zbornici radova, godišnjaci i slično), službene publikacije, glazbene zvučne snimke, neglazbene zvučne snimke, glazbene note, zemljopisne i druge karte, slikovna djela (reprodukcije slikovnih umjetničkih djela, plakati, razglednice i slično), multimedija, kompleti, mikrooblici, sitni tisak (brošure, letci, tiskanice, prospekti, katalozi, programi, kalendari i slično), online publikacije (e-knjige, e-serijske publikacije, mrežne stranice i dr.)“.

(Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, čl. 37.)

Nakladnik koji ima sjedište u Republici Hrvatskoj i objavljuje online publikacije (e-knjige, e-serijske publikacije, mrežne stranice i dr.) dužan je obavijestiti Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu o postojanju i objavljivanju publikacije i dostaviti metapodatke i građu u propisanom formatu. Taj obvezni primjerak pohranjuje se u sustavima digitalne knjižnice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

(Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, čl. 40.)

Knjižnica prihvaća i obrađuje online građu na temelju podataka dobivenih Obrascem za prijavu online publikacija, preko obavijesti iz ISSN ureda za Hrvatsku i Hrvatskoga ureda za ISBN, na temelju popisa domena .hr dobivenih iz CARNET-a te identifikacijom građe knjižničara.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokome obrazovanju (NN 94/13 čl. 40. st. 11. i 12.) propisuje se da su visoka učilišta dužna pohraniti i objaviti ocjenske radove i u repozitoriju Knjižnice.

„Završne radove studija sveučilišta i fakulteti dužni su trajno objaviti na javnoj internetskoj bazi sveučilišne knjižnice u sastavu sveučilišta te kopirati u javnu internetsku bazu završnih radova Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Veleučilišta i visoke škole dužne su završne radove studija kopirati u javnu internetsku bazu završnih radova Nacionalne i sveučilišne knjižnice.“

„Doktorske disertacije visoko učilište dužno je trajno objaviti na javnoj internetskoj bazi doktorskih disertacija Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Sveučilište je dužno osigurati da se i jedan otisnuti primjerak doktorske disertacije dostavi Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.“

BROJ OBVEZNIH PRIMJERAKA

Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, koja je odgovorna za prihvat i distribuciju građe obveznog primjerka, dostavlja se sva građa prema članku 37. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, a sukladno članku 9. ovog Pravilnika.

Temeljem članka 8. ovog Pravilnika:

  • Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu dostavlja se devet primjeraka knjiga, časopisa i zbornika financiranih ili sufinanciranih javnim sredstvima
  • Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu dostavljaju se četiri primjerka knjiga, časopisa i zbornika koji nisu financirani ili sufinancirani javnim sredstvima
  • Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu dostavlja se šest primjeraka ostale vrste građe prema članku 8., stavak 4. ovog Pravilnika : (novina, neglazbenih zvučnih snimki, glazbenih nota, zemljopisnih i drugih karata, multimedije, mikrooblika)
  • Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu dostavlja se pet primjeraka ostale vrste građe prema članku 8., stavak 5. ovog Pravilnika . (službenih publikacija, slikovnih djela, kompleta)
  • Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu dostavlja se četiri primjeraka ostale vrste građe prema članku 8., stavak 6. ovog Pravilnika : (glazbenih i zvučnih snimki, sitnog tiska)

Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu dostavlja se online građa prema članku 8., stavak 7. na način određen odredbama članka 10. ovog Pravilnika-

Nakladnik iznimno vrijednog i skupog izdanja (bibliografska izdanja, grafičke mape i slično) čija je prodajna cijena viša od 3.000,00 kuna dužan je dostaviti po jedan primjerak tog izdanja Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Obvezni primjerci moraju biti ispravni i potpuni, u obliku u kojem su namijenjeni prodaji i raspačavanju.

(Pravilnik o obveznom primjerku, čl. 8.)

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu zadržava dva primjerka (arhivski primjerak se trajno zaštićuje, a unikatni se daje na korištenje), a ostale primjerke distribuira u knjižnice u sustavu obveznog primjerka: Sveučilišne knjižnice u Rijeci, Puli, Splitu Osijeku i Mostaru te znanstvene knjižnice u Zadru i Dubrovniku.

DOSTAVA OBVEZNOG PRIMJERKA

Nakladnik je dužan najkasnije u roku od 30 dana nakon završetka tiskanja, umnažanja ili proizvodnje dostaviti obvezne primjerke Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, osobno ili poštom, uz napomenu da je riječ o obveznom primjerku.

NAČIN DOSTAVE, FORMATI I UVJETI PRISTUPA, KORIŠTENJA I ZAŠTITE ONLINE GRAĐE

Online građa dostavljena Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu pohranit će se u sustavima digitalne knjižnice, sukladno propisima kojima se uređuju autorska i srodna prava (Pravilnik o obveznom primjerku, čl. 10., stavak 5.)

Uvjeti pristupa i korištenja online publikacije određuju se u suradnji s nakladnikom (Pravilnik o obveznom primjerku, čl. 10., stavak 7.)

KAZNE ZA NEOBAVLJANJE ODREDABA O OBVEZNOM PRIMJERKU

Novčanom kaznom od 2000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja kao nakladnik u roku od 30 dana nakon završetka tiskanja, umnažanja ili proizvodnje ne dostavi Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu propisani broj primjeraka, te kao nakladnik ne obavijesti Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu o postojanju i objavljivanju publikacije i ne dostavi metapodatke i građu.

Novčanom kaznom od 2000,00 do 5000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja obavlja djelatnost nakladnika odnosno tiskara.

(Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, čl. 47.)

 

Obvezni primjerak za 2017. godinu.

Dodatne informacije potražite na mrežnoj stranici Hrvatski obvezni primjerak – HOP