Natječaji za radna mjesta

Odsjek Tajništvo
Radno vrijeme
ponedjeljak – petak 8.00 – 15.00
Telefon
+385 1 616-4020
+385 1 616-4025
Telefaks
+385 1 616 4185

 

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu raspisat će javni natječaj za popunu upražnjenog/ih radnog/ih mjesta sukladno važećim propisima, kao što su Zakon o radu, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama te Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje.

Prijavu na natječaj s prilozima navedenim u tekstu natječaja potrebno je poslati na adresu: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10 000 Zagreb ili osobno predati u pisarnicu, ured br.107, u Odsjeku Tajništvo.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o svom statusu, na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Moguće je provođenje testiranja, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici po okončanju natječajnog postupka.


Objavljeni natječaji