Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

Objavljeno 1.2.2017.

Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12, 150/13, 153/13), te članka 26. Statuta

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU

raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

1. VIŠI KNJIŽIČAR – VODITELJ GRAFIČKE ZBIRKE

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili VSS, područje povijest umjetnosti, likovne umjetnosti  te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, stečeno stručno zvanje višeg knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva,  znanje stranog jezika (prednost engleski), 1 godina radnog iskustva na navedenim poslovima.

2. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR U ODJELU OBRADA

– jedan izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca (zamjena za rodiljski i/ili roditeljski dopust)

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno VSS, stečeno stručno zvanje diplomiranog knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, 1 godina radnog iskustva na poslovima diplomiranog knjižničara,  znanje stranog jezika (prednost engleski).

3. VODITELJ ZAŠTITE OD POŽARA U ODSJEKU SIGURNOST

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca

Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ili stručni studij u trajanju kraćem od tri godine, odnosno VŠS, područje interdisciplinarnih tehničkih znanosti, položen stručni ispit zaštite od požara, 2 godine radnog iskustva u struci.

4. VIŠI KNJIŽNIČAR – STRUČNI SURADNIK ZA RAZVOJ DIGITALNE KNJIŽNICE

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno VSS, stečeno više stručno zvanje višeg knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, znanje engleskog jezika.

5. STRUČNI SURADNIK U ZBIRCI RUKOPISA I STARIH KNJIGA

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili VSS, područje povijest, te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, 1 godina radnog iskustva u struci, znanje stranog jezika.

6. NAMJEŠTENIK – RADNO MJESTO IV. VRSTE NA POSLOVIMA ČIŠĆENJA

– jedan izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od mjesec dana (zamjena za dugo bolovanje)

Uvjeti: NSS, osnovna škola.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis
– dokaz državljanstva (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
– dokaze o stručnoj spremi
– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
– dokaz o položenom stručnom ispitu za točku 2.
– dokaz o stečenom višem stručnom zvanju za točku 1. i 4.
– uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata, kandidat predložen za zasnivanje radnog odnosa, predočit će izvornike.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Prijavu na natječaj s prilozima poslati na adresu: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10 000 Zagreb, s naznakom „prijava na Natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta (navesti redni broj i naziv radnog mjesta) od 1. 2. 2017.“

Urednom prijavom se smatra ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svom statusu.

Za radno mjesto pod brojem 5. provest će se testiranje, o čemu će kandidati biti pravodobno obavješteni.

O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.