Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

Objavljeno 16.11.2016.

Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12, 150/13, 153/13), te članka 26. Statuta

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU

raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

1. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK U ODJELU INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno VSS, područje računarstvo, elektrotehnika, informatika, informacijske i komunikacijske znanosti, 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje engleskog jezika.

Ako ste usmjereni na timski rad, proaktivni i kreativni u svojem radu, pridružite se našem timu kako biste primijenili postojeća i stekli nova znanja.

2. KNJIŽNIČARSKI SAVJETNIK ZA VISOKOŠKOLSKE I SPECIJALNE KNJIŽNICE – NA RAZINI SVEUČILIŠNE MATIČNE KNJIŽNICE U HRVATSKOM ZAVODU ZA KNJIŽNIČARSTVO

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog smjera, odnosno VSS, s područja knjižničarstva, stečeno zvanje magistar knjižničarstva, poslijediplomski sveučilišni studij, područje informacijske i komunikacijske znanosti, 5 godina radnog iskustva u struci, aktivno znanje engleskog jezika.

3. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR U HRVATSKOM ZAVODU ZA KNJIŽNIČARSTVO

– dva izvršitelja na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca

Uvjeti završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno VSS, stečeno stručno zvanje diplomiranog knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, 1 godina radnog iskustva na poslovima diplomiranog knjižničara, znanje engleskog jezika.

4. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR U ODJELU KORISNIČKE SLUŽBE

– jedan izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno VSS, područje informacijske i komunikacijske znanosti te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, stečeno stručno zvanje diplomiranog knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, 1 godina radnog iskustva na poslovima diplomiranog knjižničara, znanje engleskog jezika.

5. SPECIJALIST – PROGRAMER U ODJELU INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca

Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ili stručni studij u trajanju kraćem od tri godine ili VŠS, područje računarstvo, elektrotehnika, informatika, informacijske i komunikacijske znanosti, znanje engleskog jezika.

6. KNJIGOVEŽA U ODJELU ZAŠTITA I POHRANA

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od dva mjeseca

Uvjeti: SSS, grafički ili kemijski smjer, 2 godine radnog iskustva

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis
– dokaz državljanstva (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
– dokaze o stručnoj spremi
– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
– dokaz o položenom stručnom ispitu za točku 3. i 4.
– dokaz o stečenom višem stručnom zvanju za točku 2.
– uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci
– dokaz o znanju stranog jezika.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata, kandidat predložen za zasnivanje radnog odnosa, predočit će izvornike.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u “Narodnim novinama”.

Prijavu na natječaj s prilozima poslati na adresu: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10 000 Zagreb, s naznakom „prijava na Natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta (navesti redni broj i naziv radnog mjesta) od 16. 11. 2016.“

Urednom prijavom se smatra ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svom statusu. O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.