Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

Objavljeno 4.3.2016.

Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12, 150/13, 153/13), te članka 26. Statuta

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU

raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

 

1. RUKOVODITELJ ODSJEKA – FINANCIJSKI I RAČUNOVODSTVENI POSLOVI
– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno VSS, polje ekonomija, 5 godina radnog iskustva na poslovima navedene stručne spreme, aktivno znanje engleskog jezika.

2. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR
– dva izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno VSS, stečeno stručno zvanje diplomiranog knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, 1 godina radnog iskustva na poslovima diplomiranog knjižničara, znanje engleskog jezika.

3. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR
– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno VSS, znanstveno područje prirodnih, tehničkih, biomedicinskih i zdravstvenih, biotehničkih, društvenih ili humanističkih znanosti, te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, stečeno stručno zvanje diplomiranog knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, 1 godina radnog iskustva na poslovima diplomiranog knjižničara, znanje engleskog jezika.

4. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR
– jedan izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci (do povratka s rodiljnog/roditeljskog dopusta)

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno VSS, stečeno stručno zvanje diplomiranog knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, 1 godina radnog iskustva na poslovima diplomiranog knjižničara, znanje engleskog jezika.

5. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK – PROGRAMER U ODJELU INFROMACIJSKE TEHNOLOGIJE
– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno VSS, polje računarstvo, elektrotehnika, informatika, informacijske i komunikacijske znanosti, 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje engleskog jezika.

6. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA JAVNU NABAVU
– jedan izvršitelj određeno na vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci (do povratka s rodiljnog/roditeljskog dopusta)

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno VSS, polje ekonomija ili pravo, 5 godina radnog iskustva na poslovima navedene stručne spreme, aktivno znanje engleskog jezika.

7. STRUČNI SURADNIK U ODJELU BIBLIOGRAFSKO SREDIŠTE
– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili VSS, polje povijest, te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, znanje stranog jezika (prednost engleski).

8. KONZERVATOR RESTAURATOR U ODJELU ZAŠTITA I POHRANA
– jedan izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci (do povratka radnika s dužeg bolovanja)

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili VSS, polje likovna umjetnost, primijenjena umjetnost, kemija, biologija, biotehnologija, grafička tehnologija, kemijsko inženjerstvo te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, stečeno stručno zvanje konzervator – restaurator sukladno pravilniku koji uređuje stručna zvanja u konzervatorsko restauratorskoj struci, znanje stranog jezika (prednost engleski).

9. SPECIJALIST – PROGAMER U ODJELU INFROMACIJSKE TEHNOLOGIJE
– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca

Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ili stručni studij u trajanju kraćem od tri godine odnosno VŠS, polje računarstvo, elektrotehnika, informatika ili informacijske i komunikacijske znanosti, znanje engleskog jezika.

10. POMOĆNI KNJIŽNIČAR U ODJELU KORISNIČKE SLUŽBE
– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od dva mjeseca

Uvjeti: završena četverogodišnja srednja škola, stečeno stručno zvanje pomoćnog knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, 1 godina radnog iskustva na poslovima pomoćnog knjižničara, znanje stranog jezika (prednost engleski).

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis
– dokaz državljanstva (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
– dokaze o stručnoj spremi
– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
– dokaz o položenom stručnom ispitu za točke 2., 3., 4., 8. i 10.
– uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci
– dokaz o znanju stranog jezika

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata, kandidat predložen za zasnivanje radnog odnosa, predočit će izvornike.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u “Narodnim novinama”.

Prijavu na natječaj s prilozima poslati na adresu: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10 000 Zagreb, s naznakom “prijava na Natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta (navesti redni broj i naziv radnog mjesta) od 4. 3. 2016.

Urednom prijavom se smatra ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svom statusu. O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Natječaj je otvoren do 12. ožujka 2016. godine.