Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

Objavljeno 6.11.2015.

Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12, 150/13) te članka 26. Statuta

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU

raspisuje

N A T J E Č A J 

za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

  1. KNJIŽNIČARSKI SAVJETNIK U HRVATSKOM ZAVODU ZA KNJIŽNIČARSTVO

– dva izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

Uvjeti: VSS, knjižničarski savjetnik ili doktor informacijskih znanosti

stečeno više stručno zvanje knjižničarskog savjetnika u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva ili završen poslijediplomski sveučilišni studij, polje informacijske i komunikacijske znanosti, 5 godina radnog iskustva u struci, znanje engleskog jezika.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • dokaz državljanstva (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
  • dokaze o stručnoj spremi
  • dokaz o stečenom stručnom zvanju
  • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a)
  • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci.

Natječaj je otvoren 8 (osam) dana od dana objave u “Narodnim novinama”.

Prijavu na natječaj s prilozima poslati na adresu: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10 000 Zagreb, s naznakom “prijava na Natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta (navesti redni broj i naziv radnog mjesta) od 6. 11. 2015.” .

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

NATJEČAJ JE OTVOREN ZAKLJUČNO DO 14. 11. 2015.