Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta od 26. travnja 2019.

Objavljeno 26.4.2019.

Na temelju članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18 ) te članka 26. Statuta

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU
raspisuje
N A T J E Č A J
za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

1. Viši stručni savjetnik za održavanje strojarskih instalacija u Odjelu Zajednički poslovi – Odsjek Održavanje

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno VSS, područje strojarstvo te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, položen stručni ispit, pet godina radnoga iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje stranoga jezika (prednost engleski).

2. Viši knjižničar u Odjelu Nabava i izgradnja zbirki

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno VSS, stečeno više stručno zvanje višega knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i Pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva,  znanje engleskoga jezika.

3. Arhivist u Odjelu Zaštita i pohrana

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno osoba koja je stekla visoku stručnu spremu u skladu s propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokome obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07. i 45/09) – društvenoga smjera, položen stručni ispit za zvanje arhivist, jedna godina radnoga iskustva, znanje stranoga jezika (prednost engleski).

4. Diplomirani knjižničar u Odjelu Obrada

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno VSS, stečeno stručno zvanje diplomiranoga knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i Pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, jedna godina radnoga iskustva na poslovima diplomiranoga knjižničara,  znanje stranoga jezika (prednost engleski).

5. Knjižničarski savjetnik u Hrvatskome zavodu za knjižničarstvo

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odgovarajućega smjera te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, stečeno stručno zvanje knjižničarskoga savjetnika u skladu sa Zakonom o knjižnicama i Pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, znanje engleskoga jezika.

6. Administrativni referent u Odjelu Zajednički poslovi – Odsjek Tajništvo

– jedan izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (rad s polovicom punoga radnog vremena – 20 sati tjedno), uz probni rad u trajanju od dva mjeseca (zamjena)

Uvjeti: SSS, jedna godina radnoga iskustva na odgovarajućim poslovima.

7. Stručni suradnik u Zbirci rukopisa i starih knjiga

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili VSS, područje filologija, stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, znanje grčkoga jezika i jednoga stranog jezika (prednost engleski) i jedna godina radnoga iskustva.

U skladu s člankom 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis
– dokaz državljanstva (preslik domovnice ili osobne iskaznice)
– dokaze o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe ili diplome)
– dokaz o radnome iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje)
– dokaz o stečenome stručnom zvanju za točku 2., 3. i 5.
– dokaz o položenome stručnom ispitu za točku 1. i 4.
– uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci.

Isprave se prilažu u neovjerenome presliku, a prije izbora kandidata, kandidat predložen za zasnivanje radnoga odnosa, predočit će izvornike.

Rok je za podnošenje prijava 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijavu na natječaj s prilozima poslati na adresu: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10 000 Zagreb ili osobno predati s naznakom „prijava na Natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta (navesti redni broj i naziv radnoga mjesta) od 26. 4. 2019.“.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnome natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju trebaju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svojem statusu. Poveznice na posebne propise su:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_157_3292.html.

Moguće je provođenje testiranja, o čem će kandidati biti pravodobno obavješteni.

O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena se natječajna dokumentacija ne vraća.