Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

Objavljeno 31.10.2018.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17 ), te članka 26. Statuta

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU
raspisuje
N A T J E Č A J
za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

1. Stručni savjetnik za održavanje elektroinstalacija u Odjelu Zajednički poslovi – Odsjek Održavanje

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno VSS, područje elektrotehnika te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, položen stručni ispit, 3 godine radnoga iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje stranoga jezika (prednost engleski).

2. Viši stručni savjetnik za pravne poslove u Odjelu Zajednički poslovi – Odsjek Tajništvo

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno VSS, područje pravo te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, 5 godina radnoga iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje engleskoga jezika.

3. Viši stručni savjetnik za javnu nabavu u Odjelu Zajednički poslovi – Odsjek Tajništvo

– jedan izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca (do povratka djelatnice radi korištenja dopusta za njegu djeteta)

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili VSS, područje ekonomija ili pravo te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, 5 godina radnoga iskustva na odgovarajućim poslovima, aktivno znanje engleskoga jezika.

4. Viši knjižničar – urednik portala i društvenih medija u Odjelu Zajednički poslovi – Odsjek Marketing i komunikacije

– jedan izvršitelj na određeno vrijeme – s polovicom punoga radnog vremena uz probni rad u trajanju od tri mjeseca (zamjena djelatnice koja koristi pravo na rad s polovicom punoga radnog vremena radi skrbi i njege djeteta)

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno VSS, područje informacijske i komunikacijske znanosti te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, stečeno stručno zvanje višega knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, aktivno znanje engleskoga jezika.

5. Diplomirani knjižničar u Odjelu Bibliografsko središte

– jedan izvršitelj na određeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca (zamjena za djelatnicu koja je na rodiljnome i/ili roditeljskome dopustu)

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno VSS, stečeno stručno zvanje diplomiranoga knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, 1 godina radnoga iskustva na poslovima diplomiranoga knjižničara, znanje engleskoga ili njemačkoga jezika.

6. Konzervator u Odjelu Zaštita i pohrana

– jedan izvršitelj na određeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca (zamjena za djelatnicu koja je na komplikacijama u trudnoći, rodiljnome i/ili roditeljskome dopustu)

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno VSS, područje likovna umjetnost,  primijenjena umjetnost, kemija, biologija, biotehnologija, kemijsko inženjerstvo te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, stečeno stručno zvanje konzervatora u skladu s pravilnikom koji uređuje stručna zvanja u konzervatorsko-restauratorskoj struci, znanje stranoga jezika (prednost engleski).

7. Namještenik – radno mjesto IV. vrste na poslovima čišćenja u Odjelu Zajednički poslovi – Odsjek Održavanje

– dva izvršitelja na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od mjesec dana (zamjena za duže bolovanje)

Uvjeti: NSS, osnovna škola.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis
– dokaz državljanstva (preslik domovnice ili osobne iskaznice)
– dokaze o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe ili diplome)
– dokaz o radnome iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje)
– dokaz o položenome stručnom ispitu za točku 1., 5. i 6.
– dokaz o stečenome stručnom zvanju za točku 4.
– uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci.

Isprave se prilažu u neovjerenome presliku, a prije izbora kandidata, kandidat predložen za zasnivanje radnoga odnosa, predočit će izvornike.

Rok je za podnošenje prijava 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijavu na natječaj s prilozima poslati na adresu: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10 000 Zagreb ili osobno predati s naznakom “prijava na Natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta (navesti redni broj i naziv radnoga mjesta) od 31. 10. 2018”.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnome natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju trebaju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svojem statusu. Poveznice na posebne propise su:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_157_3292.html

Moguće je provođenje testiranja, o čem će kandidati biti pravodobno obavješteni.

O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena se natječajna dokumentacija ne vraća.