Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

Objavljeno 28.9.2018.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17 ), te članka 26. Statuta

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU
raspisuje
N A T J E Č A J
za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

1. Rukovoditelj Odjela Bibliografsko središte

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno VSS, stečeno više stručno zvanje knjižničarskog savjetnika u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, 2 godine radnog iskustva na poslovima knjižničarskog savjetnika, aktivno znanje engleskog jezika.

2. Rukovoditelj Odjela Korisničke službe

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno VSS, stečeno više stručno zvanje knjižničarskog savjetnika u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, 2 godine radnog iskustva na poslovima knjižničarskog savjetnika, aktivno znanje engleskog jezika.

3. Knjižničarski savjetnik u Odjelu Obrada

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno VSS, stečeno stručno zvanje knjižničarskog savjetnika u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, aktivno znanje engleskog jezika.

4. Viši knjižničar u Odjelu Bibliografsko središte

– dva izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno VSS, stečeno stručno zvanje višeg knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, znanje engleskog jezika.

5. Diplomirani knjižničar u Odjelu Obrada

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno VSS, stečeno stručno zvanje diplomiranog knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, 1 godina radnog iskustva na poslovima diplomiranog knjižničara, znanje stranog jezika (prednost engleski).

6. Kustos u Zbirci rukopisa i starih knjiga

– jedan izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili VSS, polje povijest umjetnosti, arheologija, te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, stečeno stručno zvanje kustosa u skladu s propisima koji uređuju uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području muzeologije, znanje stranog jezika (prednost engleski), 1 godina radnog iskustva

7. Viši restaurator tehničar u Odjelu Zaštita i pohrana

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca

Uvjeti: završena srednja škola, kemijskog ili grafičkog smjera, stečeno stručno zvanje višeg restauratora tehničara sukladno posebnom propisu koji uređuje stručna zvanja u konzervatorsko-restauratorskoj struci, 1 godina radnog iskustva na poslovima višeg restauratora tehničara, znanje stranog jezika (prednost engleski).

8. Viši stručni savjetnik za odnose s javnošću u Odsjeku Marketing i komunikacije

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili VSS, polja politologija, informacijske i komunikacijske znanosti te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, aktivno znanje engleskog jezika.

9. Viši stručni savjetnik – uredništvo izdanja NSK

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili VSS, umjetničko područje ili područje društvenih i humanističkih znanosti te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, aktivno znanje engleskog jezika.

10. Stručni savjetnik za održavanje elektroinstalacija u Odjelu Zajednički poslovi – Odsjek Održavanje

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno VSS, polje elektrotehnika te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, položen stručni ispit, 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje stranog jezika (prednost engleski).

11. Viši stručni savjetnik – programer za web u Odjelu IT – Odsjek Razvoj IT usluga

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno VSS, polje računarstvo, elektrotehnika, informatika, informacijske i komunikacijske znanosti, 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje engleskog jezika.

12. Viši stručni savjetnik – sistemski knjižničar u Odjelu IT – Odsjek Razvoj IT usluga

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno VSS, polje informacijske i komunikacijske znanosti, 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje engleskog jezika.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis
– dokaz državljanstva (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
– dokaze o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe ili diplome)
– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
– dokaz o položenom stručnom ispitu za točku 5. i 10.
– dokaz o stečenom stručnom zvanju za točku 1., 2., 3., 4., 6. i 7.
– uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci.

Isprave se prilažu u neovjerenome presliku, a prije izbora kandidata, kandidat predložen za zasnivanje radnoga odnosa, predočit će izvornike.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijavu na natječaj s prilozima poslati na adresu: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb ili osobno predati s naznakom “prijava na Natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta (navesti redni broj i naziv radnog mjesta) od 28.09.2018”.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju trebaju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svojem statusu.

Moguće je provođenje testiranja, o čem će kandidati biti pravodobno obavješteni.

O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena se natječajna dokumentacija ne vraća.