Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

Objavljeno 5.9.2018.

Na temelju članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17 ), te članka 26. Statuta

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU
raspisuje
N A T J E Č A J
za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

1. Viši stručni savjetnik za pravne poslove u Odjelu Zajednički poslovi – Odsjek Tajništvo

  • jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno VSS, područje pravo, te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, pet godina radnoga iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje engleskoga jezika.

2. Viši stručni savjetnik planer analitičar u Odjelu Zajednički poslovi – Odsjek Tajništvo

  • jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, područje ekonomija, te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, pet godina radnoga iskustva, certifikat u području javne nabave.

3. Viši stručni savjetnik za javnu nabavu u Odjelu Zajednički poslovi – Odsjek Tajništvo

  • jedan izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca (do povratka s roditeljskoga dopusta)

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili VSS, područje ekonomija ili pravo, te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, pet godina radnoga iskustva na odgovarajućim poslovima, aktivno znanje engleskoga jezika.

4. Namještenik IV. vrste radno mjesto IV. vrste na općim fizičkim poslovima

  • jedan izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od mjesec dana (zamjena za duže bolovanje)

Uvjeti: NSS, osnovna škola

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • dokaz državljanstva (preslik domovnice ili osobne iskaznice)
  • dokaze o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe ili diplome)
  • dokaz o radnome iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje)
  • certifikat iz područja javne nabave za točku 2.
  • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci.

Isprave se prilažu u neovjerenome presliku, a prije izbora kandidata, kandidat predložen za zasnivanje radnoga odnosa, predočit će izvornike.

Rok je za podnošenje prijava 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijavu na natječaj s prilozima poslati na adresu: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10 000 Zagreb ili osobno predati s naznakom prijava na „Natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta (navesti redni broj i naziv radnoga mjesta) od 5. 9. 2018.“

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnome natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti trebaju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svojem statusu.

Moguće je provođenje testiranja, o čem će kandidati biti pravodobno obaviješteni.

O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena se natječajna dokumentacija ne vraća.