Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

Objavljeno 29.8.2018.

Na temelju članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17 ), te članka 26. Statuta

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU
raspisuje
N A T J E Č A J
za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

1. Stručni savjetnik za održavanje elektroinstalacija u Odjelu Zajednički poslovi – Odsjek Održavanje

  • jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno VSS, područje elektrotehnika te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, položen stručni ispit, tri godine radnoga iskustva na odgovarajućim poslovima , znanje stranoga jezika (prednost engleski).

2. Stručni suradnik u Odjelu Bibliografsko središte

  • jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno VSS, područje povijest, filologija ili kroatologija ili kroatistika te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, znanje stranoga jezika.

3. Diplomirani knjižničar u Zbirci rukopisa i starih knjiga

  • jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij  ili specijalistički diplomski stručni studij ili VSS, područje filologija ili povijest te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, stečeno stručno zvanje diplomiranoga knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, poznavanje latinskoga jezika i latinske paleografije ili općeslavenskoga književnog jezika i ćirilske paleografije, jedna godina radnoga iskustva na poslovima obrade stare građe, znanje stranoga jezika (prednost engleski).

4. Knjižničar u Odjelu Korisničke službe

  • jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca

Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski sveučilišni studij ili specijalistički dodiplomski stručni studij ili VŠS, stečeno stručno zvanje knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, jedna godina radnoga iskustva na poslovima knjižničara, znanje stranoga jezika (prednost engleski).

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • dokaz državljanstva (preslik domovnice ili osobne iskaznice)
  • dokaze o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe ili diplome)
  • dokaz o radnome iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje)
  • dokaz o položenome stručnom ispitu za točku 1., 3. i 5.
  • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci.

Isprave se prilažu u neovjerenome presliku, a prije izbora kandidata, kandidat predložen za zasnivanje radnoga odnosa, predočit će izvornike.

Rok je za podnošenje prijava 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijavu na natječaj s prilozima poslati na adresu: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10 000 Zagreb ili osobno predati s naznakom prijava na „Natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta (navesti redni broj i naziv radnoga mjesta) od 29. 8. 2018.“

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnome natječaju te koja je vlastoručno potpisana. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti trebaju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svojem statusu.

Moguće je provođenje testiranja, o čem će kandidati biti pravodobno obaviješteni.

O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena se natječajna dokumentacija ne vraća.