Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

Objavljeno 3.8.2018.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17 ), te članka 26. Statuta

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU
raspisuje
N A T J E Č A J
za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

1. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA JAVNU NABAVU U ODJELU ZAJEDNIČKI POSLOVI – ODSJEK TAJNIŠTVO
– jedan izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca (do povratka s roditeljskog dopusta)
Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili VSS, polje ekonomija ili pravo te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, aktivno znanje engleskog jezika.

2. NAMJEŠTENIK – RM IV. VRSTE – NA POSLOVIMA ČIŠĆENJA U ODJELU ZAJEDNIČKI POSLOVI – ODSJEK ODRŽAVANJE
– dva izvršitelja na određeno vrijeme, uz probni rad od mjesec dana
Uvjeti: NSS, osnovna škola.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • – životopis
  • – dokaz državljanstva (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
  • – dokaze o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe ili diplome)
  • – dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  • – uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata, kandidat predložen za zasnivanje radnog odnosa, predočit će izvornike.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijavu na natječaj s prilozima poslati na adresu: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb ili osobno predati s naznakom prijava na Natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta (navesti redni broj i naziv radnog mjesta) od 03.08.2018.
Urednom prijavom se smatra ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svom statusu.
Moguće je provođenje testiranja, o čemu će kandidati biti pravodobno obavješteni.
O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU, Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb

ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA

Objavljenog u Narodnim novinama br. 71/2018 od 04.08.2018., na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici NSK od 03.08.2018.

Točka 2.

NAMJEŠTENIK – RM IV. VRSTE – NA POSLOVIMA ČIŠĆENJA U ODJELU ZAJEDNIČKI POSLOVI – ODSJEK ODRŽAVANJE
– jedan izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad od mjesec dana
Uvjeti: NSS, osnovna škola.

Prijave za točku 2. dostaviti u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama. Ostali dio natječaja ostaje nepromijenjen.