Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

Objavljeno 27.6.2018.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17 ), te članka 26. Statuta

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU
raspisuje
N A T J E Č A J
za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

1. RUKOVODITELJ ODSJEKA TAJNIŠTVO U ODJELU ZAJEDNIČKI POSLOVI
– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno VSS, polje pravo te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, položen pravosudni ispit, 5 godina radnog iskustva na poslovima navedene stručne spreme, znanje engleskog jezika.

2. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR U ODJELU BIBLIOGRAFSKO SREDIŠTE
– jedan izvršitelj na određeno vrijeme (zamjena za radnicu koja je na komplikacijama u trudnoći, rodiljnom i/ili roditeljskom dopustu) uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno VSS, stečeno stručno zvanje diplomiranog knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, 1 godina radnog iskustva na poslovima diplomiranog knjižničara, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

3. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR U ODJELU OBRADA
– jedan izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci (zamjena za radnicu na rodiljnom i/ili roditeljskom dopustu)

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno VSS, stečeno stručno zvanje diplomiranog knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, 1 godina radnog iskustva na poslovima diplomiranog knjižničara, znanje stranog jezika (prednost engleski).

4. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR U ODJELU KORISNIČKA SLUŽBA
– jedan izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci (zamjena za radnicu na roditeljskom dopustu)

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno VSS, polje informacijske i komunikacijske znanosti te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, stečeno stručno zvanje diplomiranog knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, 1 godina radnog iskustva na poslovima diplomiranog knjižničara, znanje engleskog jezika.

5. KONZERVATOR RESTAURATOR U ODJELU ZAŠTITA I POHRANA
– jedan izvršitelj na određeno vrijeme (zamjena za radnicu koja je na komplikacijama u trudnoći, rodiljnom i/ili roditeljskom dopustu)

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno VSS polje likovna umjetnost, primijenjena umjetnost, kemija, biologija, biotehnologija, grafička tehnologija, kemijsko inženjerstvo te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, stečeno stručno zvanje konzervatora-restauratora u skladu s pravilnikom koji uređuje stručna zvanja u konzervatorsko-restauratorskoj struci, znanje stranog jezika (prednost engleski).

6. STRUČNI SAVJETNIK ZA ODRŽAVANJE ELEKTROINSTALACIJA U ODJELU ZAJEDNIČKI POSLOVI – ODSJEK ODRŽAVANJE
– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno VSS, polje elektrotehnika te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, položen stručni ispit, 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje stranog jezika (prednost engleski).

7. NAMJEŠTENIK – RM IV. VRSTE – NA POSLOVIMA ČIŠĆENJA U ODJELU ZAJEDNIČKI POSLOVI – ODSJEK ODRŽAVANJE
– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od mjesec dana

Uvjeti: NSS, osnovna škola.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis
– dokaz državljanstva (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
– dokaze o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe ili diplome)
– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
– dokaz o položenom pravosudnom ispitu za točku 1.
– dokaz o položenom stručnom ispitu za točku 2., 3., 4.
– dokaz o stečenom stručnom zvanju konzervatora-restauratora za točku 5.
– uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata, kandidat predložen za zasnivanje radnog odnosa, predočit će izvornike.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijavu na natječaj s prilozima poslati na adresu: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb ili osobno predati s naznakom prijava na Natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta (navesti redni broj i naziv radnog mjesta) od 27.06.2018.
Urednom prijavom se smatra ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svom statusu.
Moguće je provođenje testiranja, o čemu će kandidati biti pravodobno obavješteni.
O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.