Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

Objavljeno 18.4.2018.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17 ), te članka 26. Statuta

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU
raspisuje
N A T J E Č A J
za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

1. Viši stručni savjetnik za javnu nabavu u Odjelu Zajednički poslovi – Odsjek Tajništvo

 • jedan izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca (do povratka s dužeg bolovanja)

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili VSS, polje ekonomija ili pravo te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, aktivno znanje engleskog jezika.

2.  Stručni savjetnik za održavanje elektroinstalacija u Odjelu Zajednički poslovi – Odsjek Održavanje

 • jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno VSS, područje elektrotehnika te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, položen stručni ispit, 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje stranog jezika (prednost engleski).

3. Specijalist suradnik – vodoinstalater u Odjelu Zajednički poslovi – Odsjek Održavanje

 • jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od dva mjeseca

Uvjeti: SSS, vodoinstalater, završen tečaj za zavarivanje, 2 godine radnog iskustva u struci.

4. Namještenik – radno mjesto III. vrste – zaštitar u Odjelu Zajednički poslovi – Odsjek Sigurnost

 • jedan izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od dva mjeseca (zamjena za duže bolovanje)

Uvjeti: SSS, dopuštenje za obavljanje poslova zaštitara, 1 godina radnog iskustva u struci.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz državljanstva (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • dokaze o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe ili diplome)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za točku 2.
 • dokaz o završenom tečaju za točku 3.
 • dokaz o dopuštenju za obavljanje poslova zaštitara za točku 4.
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata, kandidat predložen za zasnivanje radnog odnosa predočit će izvornike.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u “Narodnim novinama”.

Prijavu na natječaj s prilozima poslati na adresu: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10 000 Zagreb ili osobno predati s naznakom “prijava na Natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta (navesti redni broj i naziv radnog mjesta) od 18. 4. 2018.”

Urednom prijavom se smatra ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o svom statusu.

Moguće je provođenje testiranja, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.

O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.