Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

Objavljeno 16.3.2018.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17 ), te članka 26. Statuta

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU
raspisuje
N A T J E Č A J
za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

1. Viši stručni savjetnik za javnu nabavu u Odjelu Zajednički poslovi – Odsjek Tajništvo

  • jedan izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca (do povratka s dužeg bolovanja)

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili VSS, polje ekonomija ili pravo te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,  aktivno znanje engleskog jezika.

2. Viši stručni savjetnik za financijske i računovodstvene poslove u Odjelu Zajednički poslovi – Odsjek Financijski i računovodstveni poslovi

  • jedan izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca (do povratka s dužeg bolovanja)

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno VSS, polje ekonomija, te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje engleskog jezika.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • dokaz državljanstva (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
  • dokaze o stručnoj spremi
  • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata, kandidat predložen za zasnivanje radnog odnosa predočit će izvornike.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u “Narodnim novinama”.

Prijavu na natječaj s prilozima poslati na adresu: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10 000 Zagreb ili osobno predati s naznakom “prijava na Natječaj za popunu upražnjenog radnog mjesta (navesti broj i naziv radnog mjesta) od 16. 3. 2018.”
Urednom prijavom se smatra ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svom statusu.
Moguće je provođenje testiranja, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.

O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena se natječajna dokumentacija ne vraća.

Na temelju članka 26. Statuta glavni ravnatelj Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu donosim odluku o

PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama broj 26 od 16.03.2018.,  u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Zagrebu, na web stranici i oglasnoj ploči Knjižnice od 16.03.2018.

Poništava se natječaj pod točkom 2. koja glasi:

2. Viši stručni savjetnik za financijske i računovodstvene poslove u Odjelu Zajednički poslovi – Odsjek Financijski i računovodstveni poslovi

  • jedan izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca (do povratka s dužeg bolovanja)

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno VSS, polje ekonomija, te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje engleskog jezika.

 

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu