Natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta

Objavljeno 4.9.2015.

Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12.) te članka 26. Statuta

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU

raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

KNJIŽNIČARSKI SAVJETNIK ZA NABAVU ELEKTRONIČKIH IZVORA
– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca

Uvjeti: VSS, knjižničarski savjetnik ili doktor informacijskih znanosti, stečeno više stručno zvanje knjižničarskog savjetnika u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva ili završen poslijediplomski sveučilišni studij, polje informacijske i komunikacijske znanosti, pet godina radnog iskustva u struci, znanje engleskog i još najmanje jednog svjetskog jezika u govoru i pismu

STRUČNI SAVJETNIK – ADMINISTRATOR RAČUNALNE MREŽE U ODJELU INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA
– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili VSS, polje računarstvo, elektrotehnika, ekonomija, informatika, informacijske i komunikacijske znanosti, dvije godine radnog iskustva u struci, znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

STRUČNI SAVJETNIK – INFORMATIČAR ZA RAČUNALNE SUSTAVE U ODJELU INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA
– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili VSS, polje računarstvo, elektrotehnika, ekonomija, informatika, informacijske i komunikacijske znanosti, dvije godine radnog iskustva u struci, znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR U ODSJEKU U SREDIŠNJOJ SLUŽBI ZA TEKUĆU BIBLIOGRAFIJU – NIZ A
– jedan izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca

Uvjeti: VSS, diplomirani knjižničar, položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara, dvije godine radnog iskustva

VIŠI PREPARATOR – KNJIGOVEŽA U ODSJEKU U SREDIŠNJOJ SLUŽBI ZA UVEZ I OPREMANJE KNJIŽNIČNE GRAĐE
– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od dva mjeseca

Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij ili VŠS, polje grafičke tehnologije, položen stručni ispit

KNJIŽNIČAR U ODJELU ZA OBRADU
– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od dva mjeseca

Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij ili VŠS, položen stručni ispit za knjižničara, jedna godina radnog iskustva

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis
– dokaz državljanstva (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
– dokaze o stručnoj spremi
– dokaza o položenom stručnom ispitu za točke 4., 5. i 6.
– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
– uvjerenje o nekažnjavanju da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci

Natječaj je otvoren 8 (osam) dana od dana objave u “Narodnim novinama”.

Prijavu na natječaj s prilozima poslati na adresu: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10 000 Zagreb, s naznakom “prijava na Natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta (navesti redni broj i naziv radnog mjesta) od 04.09.2015.” .

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Natječaj je otvoren do 12. rujna 2015. godine.