Natječaj za popunu sistematiziranih radnih mjesta

Objavljeno 13.3.2015.

Na temelju Suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12.), te članka 26. Statuta

 

 

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU

raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu sistematiziranih radnih mjesta

 

 

  1. RUKOVODITELJ ODJELA U PODRUČNOJ SLUŽBI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca

Uvjeti: VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij računarskog, elektrotehničkog ili informatičkog smjera, te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, tri godine radnog iskustva u struci, znanje engleskog jezika

 

  1. KONZERVATOR

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca

Uvjeti: VSS, diplomirani inženjer kemije, konzervator, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kemije, dvije godine radnog iskustva

 

  1. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca

Uvjeti: Diplomirani knjižničar sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN, br. 28/11, 16/14 i 60/14), dvije godine radnog iskustva

 

  1. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR

– jedan izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od mjesec dana

Uvjeti: Diplomirani knjižničar sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN, br. 28/11, 16/14 i 60/14), dvije godine radnog iskustva

 

  1. PREPARATOR – KNJIGOVEŽA

– jedan izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od mjesec dana

Uvjeti: SSS, grafičkog smjera ili knjigoveškog smjera, položen stručni ispit za preparatora, jedna godina radnog iskustva

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • dokaz državljanstva (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
  • dokaze o stručnoj spremi (preslika diplome)
  • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  • uvjerenje o nekažnjavanju da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci

Natječaj je otvoren 8 (osam) dana od dana objave u “Narodnim novinama”

Prijavu na natječaj s prilozima poslati na adresu: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, s naznakom “prijava na Natječaj za radno mjesto pod točkom 1., 2., 3., 4. ili 5. od 13.03. 2015.”.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

 

NATJEČAJ JE OTVOREN ZAKLJUČNO DO 21. 3. 2015.