Natječaj za popunu sistematiziranih radnih mjesta

Objavljeno 6.2.2015.

Na temelju Suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12.), te članka 26. Statuta

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU
raspisuje
N A T J E Č A J
za popunu sistematiziranih radnih mjesta

1. KNJIŽNIČAR
– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od dva mjeseca
Uvjeti: VŠS, završen preddiplomski studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, stečeno zvanje knjižničar sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN, br. 28/11, 16/14 i 60/14), jedna godina radnog iskustva
2. VIŠI STRUČNI REFERENT
– jedan izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od mjesec dana
Uvjeti: preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ili stručni studij u trajanju kraćem od tri godine ekonomskog smjera odnosno stečena VŠS navedenog smjera, jedna godina radnog iskustva
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
– životopis
– dokaz državljanstva (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
– dokaze o stručnoj spremi i
– dokaz o stručnom ispitu (za točku 1.)
– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
– uvjerenje o nekažnjavanju da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci

Natječaj je otvoren 8 (osam) dana od dana objave u “Narodnim novinama”.

Prijavu na natječaj s prilozima poslati na adresu: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, s naznakom “prijava na Natječaj za popunu sistematiziranih radnih mjesta KNJIŽNIČAR / VIŠI STRUČNI REFERENT od 6. veljače 2015.” .

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.