Natječaj za imenovanje glavnog ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Objavljeno 27.2.2015.

Na temelju članka 18. Zakona o knjižnicama («Narodne novine» broj: 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09) i
članka 28., 29. i 30. Statuta Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske
zajednice 4 (u daljnjem tekstu: Knjižnica) Upravno vijeće Knjižnice na temelju odluke donesene na
12. izvanrednoj sjednici održanoj 26. veljače 2015. raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje glavnog ravnatelja
Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno stečena visoka stručna sprema sukladno
propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i
visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07.,
46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13. i 101/14,);
– objavljeni istaknuti stručni ili znanstveni radovi;
– radno iskustvo s područja knjižnične, informacijske i dokumentacijske djelatnosti;
– radne i organizacijske sposobnosti temeljem kojih se može očekivati da će uspješno voditi
Knjižnicu.

Glavni ravnatelj Knjižnice imenuje se na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan po
istom postupku.

Glavnog ravnatelja Knjižnice imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na zajednički prijedlog
ministrice kulture i ministra znanosti, obrazovanja i sporta.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima,
mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

– životopis s popisom objavljenih stručnih ili znanstvenih radova
– dokaz o stručnoj spremi (ovjerenu presliku diplome)
– potvrdu o radnom stažu ili presliku radne knjižice
– presliku domovnice
– uvjerenje o nekažnjavanju te da se protiv kandidata ne vodi istražni ni kazneni postupak ne starije od šest mjeseci
– prijedlog svog programa rada i razvoja Knjižnice

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se u Nacionalnu i sveučilišnu
knjižnicu u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, s naznakom “Natječaj
za glavnog ravnatelja”.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od trideset dana od dana isteka roka za
podnošenje prijava.

Natječaj za imenovanje glavnog ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.