Natječaj za imenovanje glavnog ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Objavljeno 20.9.2019.

Na temelju članka 25. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine br.17/2019) i članka 39.-42. te članka 44. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Upravno vijeće Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu na temelju odluke donesene na 13. sjednici održanoj 16. rujna 2019. raspisuje

 

NATJEČAJ

za imenovanje glavnog ravnatelja

Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

 

Uvjeti:

  • – doktorat znanosti ili zvanje knjižničarskog savjetnika
  • – najmanje pet godina iskustva u upravljanju u kulturi, obrazovanju ili znanosti

Glavni ravnatelj Knjižnice imenuje se na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan po istom postupku.

Glavnog ravnatelja Knjižnice imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na zajednički prijedlog ministra nadležnog za kulturu i ministra nadležnog za znanost i obrazovanje.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  • – životopis
  • – dokaz o državljanstvu (preslika domovnice / osobne iskaznice / elektronički zapis iz knjige državljana)
  • – dokaz o stručnoj spremi – ovjerenu presliku diplome i dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti i/ili dokaz o stečenom stručnom zvanju knjižničarskog savjetnika
  • – dokaz o radnom iskustvu na poslovima upravljanja u kulturi, obrazovanju ili znanosti (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  • – uvjerenje kojim se potvrđuje da se protiv kandidata pred općinskim i županijskim sudom ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti, ne starije od tri mjeseca
  • – četverogodišnji plan rada NSK

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, s naznakom „Natječaj za glavnog ravnatelja“.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Predsjednik Upravnog vijeća NSK

dr. sc. Jozo Ivanović, viši arhivist