Natječaj za imenovanje glavnog ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice

Objavljeno 28.5.2015.

Na temelju članka 18. Zakona o knjižnicama («Narodne novine» broj: 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09) i članka 28., 29. i 30. Statuta Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4 (u daljnjem tekstu: Knjižnica) Upravno vijeće Knjižnice na temelju odluke donesene na 14. izvanrednoj sjednici održanoj 17. travnja 2015. raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje glavnog ravnatelja
Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
– životopis s popisom objavljenih stručnih ili znanstvenih radova
– dokaz o stručnoj spremi (ovjerenu presliku diplome)
– potvrdu o radnom stažu ili presliku radne knjižice
– presliku domovnice
– uvjerenje o nekažnjavanju te da se protiv kandidata ne vodi istražni ni kazneni postupak ne starije od šest mjeseci
– prijedlog svog programa rada i razvoja Knjižnice

Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, s naznakom “Natječaj za glavnog ravnatelja“.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od trideset dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Predsjednik Upravnog vijeća NSK

Akademik Krešimir Nemec