Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

Objavljeno 26.5.2017.

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 24/17 ), te članka 26. Statuta

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU

raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

 1. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR – REDAKTOR INTEGRIRANOG KNJIŽNIČNOG SUSTAVA U ODJELU INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

 – jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno VSS, stečeno stručno zvanje diplomiranog knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, 3 godine radnog iskustva na poslovima diplomiranog knjižničara, znanje engleskog jezika.

  • Prednost poznavanje MARC formata

2. STRUČNI SURADNIK U ODJELU BIBLIOGRAFSKO SREDIŠTE

– jedan izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od mjesec dana (zamjena zbog korištenja neplaćenog dopusta)

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili VSS, polje povijest, filologija ili kroatologija ili kroatistika, te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, znanje stranog jezika.

 3. STRUČNI SURADNIK U ODJELU ZAŠTITA I POHRANA

– jedan izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od mjesec dana (zamjena za rodiljni i/ili roditeljski dopust)

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij ili VSS, grafička tehnologija, znanje stranog jezika (prednost engleski).

4. VODITELJ ZAŠTITE OD POŽARA U ODSJEKU SIGURNOST – POLOŽAJ II.VRSTE

 – jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca

Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, polje temeljne tehničke znanosti, položen stručni ispit za djelatnike službe zaštite od požara, 2 godine radnog iskustva

5. POMOĆNI KNJIŽNIČAR U ODJELU KORISNIČKE SLUŽBE

 – jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od dva mjeseca

Uvjeti: završena četverogodišnja srednja škola, stečeno stručno zvanje pomoćnog knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, 1 godina radnog iskustva na poslovima pomoćnog knjižničara, znanje stranog jezika (prednost engleski).

6. RAČUNOVODSTVENI REFERENT

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od dva mjeseca

Uvjeti: SSS, ekonomskog, upravno-pravnog smjera ili gimnazija uz odgovarajuće ovlaštenje za obavljanje računovodstvenih poslova, 2 godine radnog iskustva na računovodstvenim poslovima

7. NAMJEŠTENIK, RM III. VRSTE ČL 1. – VATROGASAC

– dva izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca

Uvjeti: SSS vatrogasnog smjera ili druga srednja škola uz svjedodžbu o prekvalifikaciji za vatrogasca, dopuštenje za obavljanje poslova vatrogasca, 1 godina radnog iskustva u struci.

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • dokaz državljanstva (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
  • dokaze o stručnoj spremi
  • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  • dokaz o položenom stručnom ispitu za točku 1.,4. i 5.
  • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata, kandidat predložen za zasnivanje radnog odnosa, predočit će izvornike.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u “Narodnim novinama”.

Prijavu na natječaj s prilozima poslati na adresu: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, s naznakom “prijava na Natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta (navesti redni broj i naziv radnog mjesta) od 26.05.2017.”

Urednom prijavom se smatra ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svom statusu.

Za radno mjesto pod brojem 1. provest će se testiranje, poznavanje rada u MARC formatu, o čemu će kandidati biti pravovremeno obavješteni.

O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.