Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

Objavljeno 7.3.2018.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17 ), te članka 26. Statuta

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU
raspisuje
N A T J E Č A J
za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

1. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR U ODJELU KORISNIČKE SLUŽBE
– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci
Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno VSS, znanstveno područje prirodnih, tehničkih, biomedicinskih i zdravstvenih, biotehničkih, društvenih ili humanističkih znanosti te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, stečeno stručno zvanje diplomiranog knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, 1 godina radnog iskustva na poslovima diplomiranog knjižničara, znanje engleskog jezika.

2. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR U ODJELU KORISNIČKE SLUŽBE
– jedan izvršitelj na određeno vrijeme – s polovicom punog radnog vremena uz probni rad u trajanju od šest mjeseci (zamjena radnice koja koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju)
Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno VSS, stečeno stručno zvanje diplomiranog knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, 1 godina radnog iskustva na poslovima diplomiranog knjižničara, znanje stranog jezika (prednost engleski)

3. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA JAVNU NABAVU U ODJELU ZAJEDNIČKI POSLOVI – ODSJEK TAJNIŠTVO
– jedan izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca (do povratka s rodiljnog/roditeljskog dopusta)
Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili VSS, polje ekonomija ili pravo te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, aktivno znanje engleskog jezika.

4. STRUČNI SAVJETNIK ZA ODRŽAVANJE ELEKTROINSTALACIJA U ODJELU ZAJEDNIČKI POSLOVI – ODSJEK ODRŽAVANJE
– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci
Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno VSS, polje elektrotehnika te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, položen stručni ispit, 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima , znanje stranog jezika (prednost engleski).

5. KNJIŽNIČAR U ODJELU OBRADA
– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca
Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski sveučilišni studij ili specijalistički dodiplomski stručni studij ili VŠS stečeno stručno zvanje knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, 1 godina radnog iskustva na poslovima knjižničara, znanje stranog jezika (prednost engleski).

6. SPECIJALIST SURADNIK – GRAFIČKI TEHNIČAR PRIPREME U ODJELU ZAJEDNIČKI POSLOVI – ODSJEK MARKETING I KOMUNIKACIJE
– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od dva mjeseca
Uvjeti: SSS, grafički smjer, dobro poznavanje programa za unos, obradu, prijelom teksta i slike u grafičkoj struci, 2 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje stranog jezika (prednost engleski)

7. NAMJEŠTENIK- RM III. VRSTE – ZAŠTITAR U ODJELU ZAJEDNIČKI POSLOVI – ODSJEK SIGURNOST
– jedan izvršitelj na neodređeno, uz probni rad od dva mjeseca
Uvjeti: SSS, dopuštenje za obavljanje poslova zaštitara, 1 godina radnog iskustva u struci

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
– životopis
– dokaz državljanstva (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
– dokaze o stručnoj spremi
– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
– dokaz o položenom stručnom ispitu za točku 1., 2., 4. i 5.
– uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata, kandidat predložen za zasnivanje radnog odnosa predočit će izvornike.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u “Narodnim novinama”.

Prijavu na natječaj s prilozima poslati na adresu: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb ili osobno predati s naznakom “prijava na Natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta (navesti redni broj i naziv radnog mjesta) od 7.3.2018.”

Urednom prijavom se smatra ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svom statusu.

Moguće je provođenje testiranja, o čemu će kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.