Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

Objavljeno 24.6.2016.

Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12, 150/13, 153/13), te članka 26. Statuta

 

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU

raspisuje

N A T J E Č A J

 

za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

 

  1. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA JAVNU NABAVU U ODJELU ZAJEDNIČKI POSLOVI

– jedan izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci (do povratka s rodiljnog/roditeljskog dopusta)

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno VSS, polje ekonomija ili pravo, 5 godina radnog iskustva na poslovima navedene stručne spreme, aktivno znanje engleskog jezika

  1. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR U ODJELU BIBLIOGRAFSKO SREDIŠTE

– jedan izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci (do povratka s roditeljskog dopusta)

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno VSS, stečeno stručno zvanje diplomiranog knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, 1 godina radnog iskustva na poslovima diplomiranog knjižničara, znanje engleskog jezika

  1. KONZERVATOR RESTAURATOR U ODJELU ZAŠTITA I POHRANA

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

Uvjet: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij ili VSS polje likovna umjetnost,  primijenjena umjetnost, kemija, biologija, biotehnologija, grafička tehnologija, kemijsko inženjerstvo te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, stečeno stručno zvanje konzervatora-restauratora u skladu s pravilnikom koji uređuje stručna zvanja u konzervatorsko-restauratorskoj struci, znanje stranog jezika (prednost engleski).

  1. POMOĆNI KNJIŽNIČAR U ODJELU KORISNIČKE SLUŽBE

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od dva mjeseca

Uvjeti: završena četverogodišnja srednja škola, stečeno stručno zvanje pomoćnog knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, 1 godina radnog iskustva na poslovima pomoćnog knjižničara, znanje stranog jezika (prednost engleski).

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

–          životopis

–          dokaz državljanstva (preslika domovnice ili osobne iskaznice)

–          dokaze o stručnoj spremi

–          dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

–          dokaz o položenom stručnom ispitu

–          uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci

–          dokaz o znanju stranog jezika.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata, kandidat predložen za zasnivanje radnog odnosa, predočit će izvornike.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u “Narodnim novinama”.

Prijavu na natječaj s prilozima poslati na adresu: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10 000 Zagreb, s naznakom “prijava na Natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta (navesti redni broj i naziv radnog mjesta) od 24. 6. 2016.”

Urednom prijavom se smatra ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svom statusu. O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.