Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

Objavljeno 29.10.2013.

Na temelju Suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 114/12.), članka 9. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (Narodne novine, broj 142/10.), te članka 26. Statuta

 

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU

raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

 

  1. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR U ODJELU ZA OBRADU

– jedan  izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca

Uvjeti: Diplomirani knjižničar sukladno Zakonu o knjižnicama (Narodne novine 105/97., 5/98., 104/00. i 69/09.) i Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (Narodne novine 28/11.), dvije godine radnog iskustva, prednost znanje stranih jezika

  1. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR – TEHNIČKI UREDNIK MREŽNIH STRANICA NSK

– jedan  izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca

Uvjeti: Diplomirani knjižničar sukladno Zakonu o knjižnicama (Narodne novine 105/97., 5/98., 104/00. i 69/09.) i Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (Narodne novine 28/11.), prednost radno iskustvo u CMS-u internetskih stranica i znanje stranih jezika

  1. POMOĆNI KNJIŽNIČAR U ODSJEKU ČITAONICA

– jedan  izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca

Uvjeti: SSS,  položen stručni ispit za pomoćnog knjižničara, jedna godina radnog iskustva

  1. PREPARATOR – KNJIGOVEŽA U ODSJEKU ZA UVEZ I OPREMANJE KNJIŽNIČNE GRAĐE

– jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca

Uvjeti: SSS grafičkog smjera i položen stručni ispit, jedna godina radnog iskustva

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • presliku domovnice
  • dokaze o stručnoj spremi i stručnom ispitu
  • dokaze o radnom iskustvu
  • uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak ne starije od šest mjeseci

Natječaj je otvoren 10 (deset) dana od dana objave u “Narodnim novinama”. Prijavu na natječaj s prilozima poslati na adresu: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, s naznakom “prijava na Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta od 30. listopada 2013.”

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

 NATJEČAJ JE OTVOREN DO 09. STUDENOGA 2013.