Natječaj za popunu radnih mjesta na određeno vrijeme

Objavljeno 1.10.2014.

Na temelju Suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12.), te članka 26. Statuta

 

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU

raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta na određeno vrijeme

  1. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR

– četiri izvršitelja na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od mjesec dana

Uvjeti: Diplomirani knjižničar sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN, br. 28/11, 16/14 i 60/14), dvije godine radnog iskustva

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • presliku domovnice
  • dokaze o stručnoj spremi i stručnom ispitu
  • dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  • dokaze o znanju engleskog jezika
  • uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak ne starije od šest mjeseci

Natječaj je otvoren 10 (deset) dana od dana objave u “Narodnim novinama”.

Prijavu na natječaj s prilozima poslati na adresu: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, s naznakom “prijava na Natječaj za popunu radnih mjesta na određeno vrijeme od 01. listopada 2014.” .

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

NATJEČAJ JE OTVOREN DO 11. LISTOPADA 2014.