Međunarodna suradnja

Objavljeno 16.12.2011.

MEĐUNARODNA SURADNJA

Međunarodna suradnja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu razvija se kroz aktivno sudjelovanje u međunarodnim strukovnim organizacijama i udruženjima, suradnjom s nacionalnim knjižnicama u Europi i svijetu, razmjenom znanja i iskustava kroz sudjelovanje u međunarodnim projektima i programima, razmjenom publikacija i međuknjižničnom razmjenom te predstavljanjem djelatnosti i projekata Knjižnice na međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima.

ČLANSTVA
Knjižnica i njezini stručnjaci članovi su:

CDNLThe Conference of Directors of National Libraries (Konferencija ravnatelja nacionalnih knjižnica)

CENLThe Conference of European National Librarians (Konferencija ravnatelja europskih nacionalnih knjižnica)

DART Europe (Europski digitalni repozitorij disertacija)

EURIGThe European RDA Interest Group (Europska grupa za praćenje RDA)

The European Library (Europska knjižnica)

EuropeanaEuropean digital library (Europska digitalna knjižnica)

IAMLInternational Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (Međunarodna udruga glazbenih knjižnica, arhivskih i dokumentacijskih centara)

ICAInternational Cartographic Association. Commission on Digital Technologies in Cartographic Heritage (Međunarodno kartografsko udruženje. Komisija za digitalne tehnologije u kartografskoj kulturnoj baštini)

ICDLInternational Children’s Digital Library (Međunarodna dječja digitalna knjižnica)

ICOMInternational Council of Museums (Međunarodni savjet za muzeje)

IFLAInternational Federation of Library Associations (Međunarodna federacija knjižničarskih društava)

IIPC International Internet Preservation Consortium (Međunarodni konzorcij za trajnu pohranu internetskih sadržaja)

Index Translationum

ISBNInternational Standard Book Number (Međunarodni standardni knjižni broj)

ISMNInternational Standard Music Number (Međunarodni standardni broj notne građe)

ISSNInternational Standard Serial Number (Međunarodni standardni broj serijske publikacije)

ISSN Governing Board (Upravni odbor ISSN-a)

LIBERLigue des Bibliothèques Européennes de Recherche (Udruga europskih znanstvenih knjižnica)

MAGIC Map & Geography Information Group (Grupa kartografskih i geoinformacijskih knjižničara i arhivista)

UDC consortium (UDK Konzorcij)

VIAF Virtual International Authority File (Virtualna međunarodna normativna baza)