Kako posuditi knjigu izvan knjižnice?

Objavljeno 4.1.2012.
Radno vrijeme
ponedjeljak – petak 8.00 – 21.00
subota 9.00 – 14.00
Telefoni
Zatvoreno spremište – prizemlje
+385 1 616 4085
Otvoreni pristup – društvene znanosti, 3. kat
+385 1 616 4062
+385 1 616 4063
Otvoreni pristup – prirodne znanosti, 4. kat
+385 1 616 4065

Naručena građa sa Zatvorenog spremišta čeka se do 45 minuta.
Građa zadužena sa Zatvorenog spremišta za korištenje u čitaonicama može se zadužiti i koristiti najduže u roku od 60 dana.
Ako korisnik ne koristi rezerviranu građu duže od 3 dana, građa se vraća na njezino mjesto i može se izdati drugom korisniku.

Posudba knjiga izvan Knjižnice

 • Korisnik naručuje knjige na propisanim obrascima (zadužnicama) koji obvezno moraju biti vlastoručno potpisani. Na obrascu treba navesti potpunu i točnu signaturu i svezak.
 • Knjige sa Zatvorenog spremišta koje se posuđuju izvan Knjižnice naručuju se na pultu Posudbe – Izdavanja (u prizemlju), a nakon radnog vremena pulta posudbe ispunjena zadužnica za posudbu sa Zatvorenog spremišta ubacuje se u kutiju narudžbi za sljedeći dan.

Prilikom predaje obrazaca za posudbu izvan Knjižnice korisnici su obvezni:
a) predočiti člansku iskaznicu i indeks ili X-icu
b) člansku iskaznicu i osobni dokument s fotografijom.

 • Knjige naručene sa Zatvorenog spremišta čekaju se najviše 45 minuta. Radnim danom zadnja je narudžba knjiga u 20.30, a subotom u 13.30 sati. Nakon isteka navedenih termina građa će korisniku biti isporučena sljedećeg dana.
 • Korisnici mogu istodobno posuditi najviše 5 svezaka.
 • Nakon isteka roka posudbe knjige se moraju vratiti na isto mjesto gdje su i zadužene (čitaonice na 3. i 4. katu ili pult posudbe sa Zatvorenog spremišta u prizemlju).
 • Knjige koje se nalaze u čitaonicama sa slobodnim pristupom građi mogu se posuđivati izvan Knjižnice, samo ako je na polici više od jednog primjerka. Knjige se zadužuju jedino na informacijskim pultovima sa zapadne strane. Na obrazac koji ostaje korisniku stavlja se pečat da je građa zadužena.
 • Posuđene knjige korisnik ne smije davati drugim osobama niti ih smije iznositi izvan Republike Hrvatske.
 • Knjige čija posudba nije upisana u knjižnični sustav ne smiju se iznositi izvan Knjižnice.

Rok posudbe i njegovo produženje i prekoračenje

Rok je posudbe do 30 dana. Knjižnica može odrediti i kraći rok posudbe.

 • Korisnik može zatražiti produženje roka posudbe ako u međuvremenu nije prekoračen rok posudbe.
 • Produženje roka posudbe treba zatražiti 3 dana prije isteka roka posudbe. Produženje roka može se zatražiti telefonom ili drugim telekomunikacijskim sredstvima.
 • Rok posudbe može se produžiti samo jednom i to na dodatnih 30 dana. Ako korisnik treba građu duže od 60 dana, obvezan je knjige ponovno zadužiti.
 • U slučaju prestanka članstva u Knjižnici, korisnik je obvezan svu zaduženu građu razdužiti te podmiriti sva dugovanja prema Knjižnici vezana uz korištenje građe i usluga Knjižnice.
 • Rok posudbe u posebnim slučajevima dogovara se s ravnateljem Razdjela nacionalne knjižnice.
 • Knjižnica može tražiti povrat posuđenog djela u svrhu revizije fonda i prije isteka roka posudbe.
 • U slučaju prekoračenja roka posudbe, korisnik je dužan platiti zakasninu te trošak izradbe i slanja pisane opomene prema važećem cjeniku Knjižnice.
 • Korisnici koji učestalo ne vraćaju posuđene knjige mogu privremeno izgubiti pravo na posudbu knjiga izvan Knjižnice.

Vraćanje građe

 • Korisnici mogu vratiti građu osobno ili je poslati u Knjižnicu preporučenom poštanskom pošiljkom.
 • U slučaju zakašnjenja s povratom te naplate zakasnine, kao i slanja pisanih opomena i naplate troška za izgubljenu knjigu, korisniku će u slučaju kašnjenja s povratom posuđene knjige biti naplaćivana zakasnina tijekom 30 dana od isteka roka za povrat. Nakon isteka navedenog roka od 30 dana korisniku će se ispostaviti pisana opomena uz daljnju naplatu zakasnine tijekom sljedećih 15 dana.

Nakon isteka tog roka korisniku se šalje druga pisana opomena uz daljnju naplatu zakasnine tijekom sljedećih 30 dana. Nakon isteka i drugog roka korisniku se šalje račun za izgubljenu knjigu te neplaćenu zakasninu. U slučaju da korisnik ne plati račun, može se protiv njega pokrenuti postupak prisilne naplate.

 • Visina zakasnine utvrđena je cjenikom Knjižnice.
 • U slučaju da korisnik ne podmiri troškove zakasnine i opomene te ne vrati građu, Knjižnica će uskratiti korisniku posudbu građe izvan Knjižnice, odnosno uskratiti obnovu istekle članarine do potpunog pokrivanja nastalih troškova.
 • Knjižnica može donijeti odluku kojom se korisnici tijekom određenog razdoblja oslobađaju plaćanja zakasnine. Korisnike se o takvoj odluci obavještava preko mrežnih stranica Knjižnice.

Izgubljena ili uništena građa

 • Korisnik je obvezan obzirno postupati s posuđenom građom. U slučaju oštećenja građe, korisnik je obvezan nadoknaditi nastalu štetu.
 • Korisnik koji izgubi posuđenu gradu, obvezan ju je nadomjestiti jednakim izdanjem (isti ISBN, kada se radi o Croatici) te uz to nadoknaditi troškove njezine ponovne obradbe (izbrisano 2). Ako se građa ne može nabaviti na tržištu, tada je korisnik obvezan nadoknaditi troškove nabave po računu dobavljača, uz troškove ponovne obradbe građe.
 • Dok korisnik ne nadoknadi trošak izgubljene ili oštećene grade, Knjižnica će mu uskratiti pravo korištenja građe i usluga Knjižnice.

Rezervacija naručene i korištene građe u čitaonicama

 • Korisnik može rezervirati naručenu i korištenu građu u čitaonicama za sljedeći dan sukladno točki 8.2 ovog Pravilnika.
 • Obavijesti o korisniku koji je posudio ili rezervirao knjigu, povijesti posudbe ili rezervacija, povjerljivi su podatci.

Zakasnine

Zakasnina za prekoračenje dopuštenog roka posudbe iznosi 1,00 Kn po knjizi po danu.

Opomene

Prva opomena – 20,00 Kn.
Druga opomena – 30,00 Kn.