Javni natječaj za prikupljanje ponuda za zakup poslovnoga prostora – restoran

Objavljeno 27.7.2016.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOGA PROSTORA – RESTORAN

Podatci o poslovnom prostoru

Lokacija:
– natječajem se daje u zakup poslovni prostor u zgradi Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu koji se nalazi na adresi Ulica Hrvatske bratske zajednice 4 u Zagrebu.

Površina i namjena poslovnog prostora:

– prostor za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na 5. (petom) katu zgrade koji se sastoji od prostora za pripremu i posluživanje hrane i pića te blagovaonice površine 576 m2 (petstosedamdesetšestmetarakvadratnih) i terase površine 400 m2 (četristometrakvadratnih), koja se koristi u periodu od 1.4. do 1.10., a preostali dio godine se koristi dio terase površine 130 m2 (stotridesetmetarakvadratnih).
– Prostor se daje u zakup isključivo za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, odnosno:
– djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
– djelatnosti cateringa
– ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
– djelatnosti pripreme i usluživanja pića
– radno vrijeme restorana je ponedjeljak-petak najranije od 7:00 najkasnije do 20:30, subotom i za vrijeme ljetnog radnog vremena NSK najranije od 9:00, najkasnije do14:00, a nedjeljom, blagdanima i neradnim danima restoran ne radi.

Opremljenost:

– poslovni prostor se nalazi u stanju potpune građevinske dovršenosti i opremljen je za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (priključak električne energije, vode, plina, telefona, uređaji za pripremu i pohranu hrane i pića, ventilacija, klimatizacija, sanitarni čvor, oprema, namještaj),
– poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju pa je budući zakupnik obvezan predmetni poslovni prostor urediti odnosno po potrebi privesti svrsi o svom trošku. Uložena sredstva nakon isteka roka zakupa se ne vraćaju zakupniku,
– poslovni prostor je moguće razgledati prema dogovoru uz prethodnu najavu na telefon 616-4015 ili e-mail jvatavuk@nsk.hr.

Zakup:

– poslovni prostor daje se u zakup na razdoblje od 5 (pet) godina,
– minimalna cijena zakupa poslovnog prostora iznosi 4,00 Eura/m2 mjesečno u odnosu na prostor za pripremu i posluživanje hrane i pića te blagovaonicu i 1,5 Eura/m2 mjesečno za prostor terase,
– iznosi su izračunavaju u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan dostavljanja ponude,
– režijske troškove snosi zakupnik u cijelosti.

Uvjeti natječaja:

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske, a koji su registrirani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Podaci o ponuditelju sadržani u ponudi:
– ime i prezime ponuditelja, OIB, dokaz o hrvatskom državljanstvu, odnosno naziv pravne osobe s adresom i izvatkom iz odgovarajućeg registra ne starijim od 6 (šest) mjeseci do dana slanja objave u Oglasnom dijelu Narodnih novina (za tvrtke iz sudskog registra, za obrtnike iz obrtnog registra),
– potvrdu o podmirenim poreznim davanjima te doprinosima za mirovinsko i invalidsko osiguranje ne stariju od 30 dana (original ili ovjerena preslika) do dana slanja u Oglasnom dijelu Narodnih novina,
– bilanca ili račun dobiti i gubitka odnosno odgovarajući financijski izvještaj (bon-1) za posljednje 3 (tri) financijske godine,
– sol-2 ili bon-2 ne stariji od 30 dana (original ili ovjerena preslika) do dana slanja u Oglasnom dijelu Narodnih novina,
– potvrdu nadležnog općinskog suda da protiv fizičke osobe ili odgovorne osobe u tvrtki nije podignuta optužnica, niti je izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela,
– jamstvo za izvršenje ugovornih obveza koje podrazumijeva:
– uplatu iznosa dvije mjesečne zakupnine, uvećane za PDV, na račun zakupodavca,
– uplatu iznosa jedne prosječne ukupne mjesečne naknade za režijske troškove u visini 20.000,00 kn, uvećane za PDV, na račun zakupodavca.
Uplate moraju biti vidljive na računu zakupodavca najkasnije na dan dostave ponude. Iznosi zakupnine se izračunavaju u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan dostave ponuda. Potvrda o uplati utvrđenih iznosa je sastavni dio ponudbene dokumentacije. Jamstvo se vraća po konačnošću Odluke o odabiru najpovoljnije ponude ponuditeljima koji nisu uspjeli na natječaju, a izabranom ponuditelju jamstvo ostaje kao obvezujući polog kojeg Zakupodavac može iskoristiti u slučaju da Zakupnik u dospijeću ne podmiri ispostavljeni račun za zakupninu prostora te režijske troškove. Zakupodavac zadržava 50 % jamstva ponuditelja koji je izabran kao najpovoljniji, a odbije potpisati Ugovor. Nedostatak dokaza o pologu jamstva za izvršenje ugovornih obveza neotklonjiv je nedostatak.
– poslovne reference najmanje u vrijednosti ponuđene ukupne godišnje zakupnine (priložiti minimalno tri reference od tri različita poslovna subjekta), ukoliko je primjenjivo,
– ponuđenu cijenu,
– rok valjanosti ponude.

Natjecatelji mogu svoje ponude predavati isključivo za cjelokupni prostor koji se daje u zakup.

U ponudi treba biti jasno navedena ponuđena visina mjesečnog zakupa:
1. za prostor za pripremu i posluživanje hrane i pića te blagovaonicu,
2. za prostor terase,

Kriterij za određivanje najboljeg ponuditelja na temelju kojeg će Povjerenstvo donijeti svoju odluku je najviša ponuđena ukupna mjesečna zakupnina koju čini zbroj visine mjesečne zakupnine prostora za pripremu i posluživanje hrane i pića te blagovaonice te mjesečne zakupnine prostora terase.

Pravo sudjelovanja nemaju osobe koje imaju u zakupu poslovni prostor u vlasništvu Republike Hrvatske, a koje ne ispunjavaju obveze iz ugovora o zakupu ili ih neuredno ispunjavaju zaključno sa danom prijave na natječaj, te imaju prema Republici Hrvatskoj dugovanje po bilo kojoj osnovi.

Ponude se upućuju Povjerenstvu NSK za izbor ponuditelja na adresu:
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Povjerenstvo NSK za izbor ponuditelja
Ulica Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb,
s naznakom: Natječaj za poslovni prostor restoran – NE OTVARAJ

Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od objave natječaja.

O rezultatima se sudionici obavještavaju u roku 15 (petnaest) dana od proteka roka za predaju ponuda pisanim putem, nakon čega će se s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o zakupu u trajanju od 5 (pet) godina kao ovršna (solemnizirana) isprava na trošak ponuditelja-zakupnika.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Povjerenstvo zadržava pravo neprihvaćanja nijedne ponude i pravo poništenja natječaja u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima izuzev povrata jamstva, i bez obveze da obrazloži razloge svoje odluke.

* za dogovor oko termina razgledavanja prostora molimo kontaktirati g. Milovanovića na telefonski broj 616-4031