Javni natječaj za prikupljanje ponuda za zakup poslovnoga prostora – restoran i kafić

Objavljeno 16.9.2016.

Podatci o poslovnom prostoru

Lokacija:
– natječajem se daju u zakup poslovni prostori u zgradi Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu koji se nalaze na adresi Ulica Hrvatske bratske zajednice 4 u Zagrebu.

Površina i namjena poslovnih prostora

A) prostor za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na 5. i 6. katu zgrade koji se sastoji od
– prostora za pripremu i posluživanje hrane i pića te blagovaonice površine 576 m2
– prostorije za posluživanje hrane i servisne prostorije na 6. katu ukupne površine 121 m2
– dvije terase ukupne površine 784 m2.

Prostor se daje u zakup isključivo za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, odnosno:
– djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
– djelatnosti cateringa
– ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
– djelatnosti pripreme i usluživanja pića
– radno vrijeme restorana je ponedjeljak-petak najranije od 7:00 najkasnije do 20:30, subotom i za vrijeme ljetnog radnog vremena NSK najranije od 9:00, najkasnije do14:00, a nedjeljom, blagdanima i neradnim danima restoran ne radi;

B) prostor za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na ulaznom nivou – nivo 0 zgrade koji se sastoji od prostora za pripremu i posluživanje pića površine 70 m2, terase površine 60 m2 i skladišne prostorije površine 10 m2. U prostoru unutar zgrade pušenje i puštanje glazbe nije dopušteno.

Prostor se daje u zakup isključivo za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, odnosno:
– djelatnosti pripreme i usluživanja pića
– radno vrijeme kafića je ponedjeljak-petak najranije od 8:00 najkasnije do 21:00, subotom i za vrijeme ljetnog radnog vremena NSK najranije od 9:00, najkasnije do 14:00, a nedjeljom, blagdanima i neradnim danima kafić ne radi.

Opremljenost

– poslovni prostor pod A se nalazi u stanju potpune građevinske dovršenosti i opremljen je za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (priključak električne energije, vode, plina, telefona, uređaji za pripremu i pohranu hrane i pića, ventilacija, klimatizacija, sanitarni čvor, oprema, namještaj),
– poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju pa je budući zakupnik obvezan predmetni poslovni prostor urediti odnosno po potrebi privesti svrsi o svom trošku. Uložena sredstva nakon isteka roka zakupa se ne vraćaju zakupniku.
– poslovni prostor pod B se nalazi u stanju potpune građevinske dovršenosti i opremljen je za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (priključak električne energije, vode, uređaji za pohranu pića, ventilacija, klimatizacija, sanitarni čvor, oprema, namještaj),
– poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju pa je budući zakupnik obvezan predmetni poslovni prostor urediti odnosno po potrebi privesti svrsi o svom trošku. Uložena sredstva nakon isteka roka zakupa se ne vraćaju zakupniku.
– poslovni prostor je moguće razgledati prema dogovoru uz prethodnu najavu na telefon 616-4100 ili e-mail bgrbavec@nsk.hr.

Zakup

– poslovni prostori daju se u zakup na razdoblje od 5 (pet) godina,
– minimalna cijena zakupa za oba poslovna prostora navedena pod A i B ukupno iznosi 30.000,00 kuna mjesečno za 11 mjeseci u godini uvećano za iznos PDV-a, osim mjeseca kolovoza kada će mjesečna zakupnina za oba poslovna prostora navedena pod A i B ukupno iznositi 20.000,00 kuna uvećano za iznos PDV-a,
– režijske troškove snosi zakupnik u cijelosti za oba poslovna prostora za svih 12 mjeseci godišnje,
– osim troškova zakupnine i režijskih troškova, zakupnik je dužan snositi troškove snabdijevanja povezanih sanitarnih prostorija sanitarnim materijalom, troškove svih isprava potrebnih za obavljanje djelatnosti, koje zahtijevaju ovlaštena tijela, troškove održavanja poslovnih prostora, namještaja i opreme, troškove nabave novog namještaja i opreme te troškove polica osiguranja.

Uvjeti natječaja

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske, a koji su registrirani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Podatci o ponuditelju i dokazi sadržani u ponudi:
– ime i prezime ponuditelja, OIB, dokaz o hrvatskom državljanstvu, odnosno naziv pravne osobe s adresom i izvatkom iz odgovarajućeg registra ne starijim od 6 (šest) mjeseci do dana slanja objave u Oglasnom dijelu Narodnih novina (za tvrtke iz sudskog registra, za obrtnike iz obrtnog registra),
– potvrdu o podmirenim poreznim davanjima te doprinosima za mirovinsko i invalidsko osiguranje ne stariju od 30 dana (original ili ovjerena preslika) do dana slanja u Oglasnom dijelu Narodnih novina,
– bilanca ili račun dobiti i gubitka odnosno odgovarajući financijski izvještaj (bon-1) za posljednje 3 (tri) financijske godine,
– sol-2 ili bon-2 ne stariji od 30 dana (original ili ovjerena preslika) do dana slanja u Oglasnom dijelu Narodnih novina,
– potvrdu nadležnog općinskog suda da protiv fizičke osobe ili odgovorne osobe u tvrtki nije podignuta optužnica, niti je izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela,
– jamstvo za izvršenje ugovornih obveza koje podrazumijeva:
– uplata iznosa dvije ponuđene mjesečne zakupnine, uvećane za PDV, na račun zakupodavca, uplata iznosa jedne prosječne ukupne mjesečne naknade za režijske troškove u visini 24.000,00 kn, uvećane za PDV, na račun zakupodavca. Uplate moraju biti vidljive na računu zakupodavca najkasnije na dan dostave ponude. Potvrda o uplati utvrđenih iznosa je sastavni dio ponudbene dokumentacije. Jamstvo se vraća po konačnošću Odluke o odabiru najpovoljnije ponude ponuditeljima koji nisu uspjeli na natječaju, a izabranom ponuditelju jamstvo ostaje kao obvezujući polog kojeg zakupodavac može iskoristiti u slučaju da zakupnik u dospijeću ne podmiri ispostavljeni račun za zakupninu prostora te režijske troškove. Zakupodavac zadržava 50 % jamstva ponuditelja koji je izabran kao najpovoljniji, a odbije potpisati Ugovor. Nedostatak dokaza o pologu jamstva za izvršenje ugovornih obveza neotklonjiv je nedostatak.
– poslovne reference najmanje u vrijednosti ponuđene ukupne godišnje zakupnine (priložiti minimalno tri reference od tri različita poslovna subjekta), ukoliko je primjenjivo,
– ponuđenu cijenu,
– rok valjanosti ponude.

Natjecatelji mogu svoje ponude predavati isključivo za cjelokupni prostor koji se daje u zakup.

U ponudi treba biti jasno navedena ponuđena visina mjesečnog zakupa:
– za zakup oba poslovna prostora navedena pod A i B ukupno mjesečno za 11 mjeseci u godini,
– mjesečna zakupnina za oba poslovna prostora navedena pod A i B ukupno za mjesec kolovoz.
Kriterij za određivanje najboljeg ponuditelja na temelju kojeg će Povjerenstvo donijeti svoju odluku je najviša ponuđena ukupna mjesečna zakupnina koju čini zbroj visine mjesečne zakupnine oba poslovna prostora za sve mjesece u godini.

Pravo sudjelovanja nemaju osobe koje imaju u zakupu poslovni prostor u vlasništvu Republike Hrvatske, a koje ne ispunjavaju obveze iz ugovora o zakupu ili ih neuredno ispunjavaju zaključno sa danom prijave na natječaj, te imaju prema Republici Hrvatskoj dugovanje po bilo kojoj osnovi.

Ponude se upućuju Povjerenstvu NSK za izbor ponuditelja na adresu:
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Povjerenstvo NSK za izbor ponuditelja
Ulica Hrvatske bratske zajednice 4
10 000 Zagreb,
s naznakom: Natječaj za poslovni prostor restoran i kafić – NE OTVARAJ

Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od objave natječaja.

O rezultatima se sudionici obavještavaju u roku 15 (petnaest) dana od proteka roka za predaju ponuda pisanim putem, nakon čega će se s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o zakupu u trajanju od 5 (pet) godina kao ovršna (solemnizirana) isprava na trošak ponuditelja-zakupnika.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Povjerenstvo zadržava pravo neprihvaćanja nijedne ponude i pravo poništenja natječaja u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima izuzev povrata jamstva, i bez obveze da obrazloži razloge svoje odluke.