JAVNI NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOGA PROSTORA – RESTORAN

Objavljeno 20.6.2018.

Podaci o poslovnom prostoru

Lokacija:
• natječajem se daju u zakup poslovni prostori u zgradi Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu koji se nalaze na adresi Ulica Hrvatske bratske zajednice 4 u Zagrebu.

Površina i namjena poslovnih prostora:

A) prostor za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na 5. i 6. katu zgrade koji se sastoji od:
– prostora za pripremu i posluživanje hrane i pića te blagovaonice površine 576 m2
– prostorije za posluživanje hrane i servisne prostorije na 6. katu ukupne površine 121 m2
– dvije terase ukupne površine 784 m2.

Prostor se daje u zakup isključivo za obavljanje ugostiteljske djelatnosti odnosno za pružanje usluge subvencionirane studentske prehrane, što uključuje:
– djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane studentima putem subvencija odobrenih od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja
– djelatnosti cateringa
– ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
– djelatnosti pripreme i usluživanja pića

• radno vrijeme restorana je ponedjeljak-petak najranije od 7:00 najkasnije do 20:30, subotom i za vrijeme ljetnog radnog vremena NSK najranije od 9:00, najkasnije do14:00, a nedjeljom, blagdanima i neradnim danima restoran ne radi;

Prostori se daju u zakup isključivo kao cjelina.

Opremljenost:

• poslovni prostor pod A se nalazi u stanju potpune građevinske dovršenosti i opremljen je za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (priključak električne energije, vode, plina, telefona, uređaji za pripremu i pohranu hrane i pića, ventilacija, klimatizacija, sanitarni čvor, oprema, namještaj),
• poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju pa je budući zakupnik obvezan predmetni poslovni prostor urediti odnosno po potrebi privesti svrsi o svom trošku. Uložena sredstva u poslovni prostor i opremu nakon isteka roka zakupa se ne vraćaju zakupniku,

Poslovni prostor je moguće razgledati prema dogovoru uz prethodnu najavu na telefon 616-4029 ili e-mail ttomasic@nsk.hr.

Zakup:

• poslovni prostor daje se u zakup na razdoblje od 5 (pet) godina,
• početna minimalna cijena zakupnine sa uključenim režijama za poslovni prostor navedena pod A ukupno iznosi 18.000,00 kn bez PDV-a mjesečno za 11 mjeseci u godini, a 15.000,00 kuna mjesečno za mjesec kolovoz.
• osim troškova zakupnine i režijskih troškova, zakupnik je dužan snositi troškove snabdijevanja povezanih sanitarnih prostorija sanitarnim materijalom, troškove svih isprava potrebnih za obavljanje djelatnosti, koje zahtijevaju ovlaštena tijela, troškove održavanja poslovnih prostora, namještaja i opreme, troškove nabave novog namještaja i opreme te troškove polica osiguranja.

Uvjeti natječaja:

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske, a koji su registrirani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Podaci o ponuditelju i dokazi sadržani u ponudi:
• ime i prezime ponuditelja, OIB, dokaz o hrvatskom državljanstvu, odnosno naziv pravne osobe s adresom i izvatkom iz odgovarajućeg registra ne starijim od 6 (šest) mjeseci do dana slanja objave u Oglasnom dijelu Narodnih novina (za tvrtke iz sudskog registra, za obrtnike iz obrtnog registra),
• potvrdu o podmirenim poreznim davanjima te doprinosima za mirovinsko i invalidsko osiguranje ne stariju od 30 dana (original ili ovjerena preslika) do dana slanja u Oglasnom dijelu Narodnih novina,
• bilanca ili račun dobiti i gubitka odnosno odgovarajući financijski izvještaj (bon-1) za posljednje 3 (tri) financijske godine,
• sol-2 ili bon-2 ne stariji od 30 dana (original ili ovjerena preslika) do dana slanja u Oglasnom dijelu Narodnih novina,
• potvrdu nadležnog općinskog suda da protiv fizičke osobe ili odgovorne osobe u tvrtki nije podignuta optužnica, niti je izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela,
• važeći HACCP certifikat sustava upravljanja sigurnošću hrane,
• izjava u pisanom obliku koja sadrži podatke o broju zaposlenih osoba s posebno istaknutim strukturom kvalificiranih osoba (prehrambeno biotehnološki nutricionist, sanitarno veterinarski inspektor, VKV i KV kuhari i konobari te pomoćno osoblje) koje će obavljati djelatnost u poslovnom prostoru temeljem ovog natječaja,
• plan organiziranja subvencionirane studentske prehrane,
• jamstvo da je ponuditelj u mogućnosti pripremati tople obroke za oko 1.000 studenata dnevno, sukladno normativima i cijeni obroka, pojedinačnih jela i drugih prehrambenih artikala koji su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (NN br. 120/13 i 8/14).
• listu referenci kao dokaz iskustva u obavljanju predmetnih usluga,
• ponuđenu cijenu,
• rok valjanosti ponude.

Natjecatelji mogu svoje ponude predavati isključivo za cjelokupni prostor koji se daje u zakup.
U ponudi treba biti jasno navedena ponuđena visina mjesečnog zakupa i režijskih troškova:
• za zakup poslovnog prostora navedenog pod A ukupno mjesečno za 11 mjeseci u godini,
• mjesečna zakupnina za poslovni prostor naveden pod A ukupno za mjesec kolovoz.

Kriterij za određivanje najboljeg ponuditelja na temelju kojeg će Povjerenstvo donijeti svoju odluku je najviši ponuđeni ukupni mjesečni iznos koji čini visina mjesečne zakupnine i režijskih troškova za poslovni prostor za sve mjesece u godini, za ponuditelja koji zadovoljava sve tražene uvjete.

Pravo sudjelovanja nemaju osobe koje imaju u zakupu poslovni prostor u vlasništvu Republike Hrvatske, a koje ne ispunjavaju obveze iz ugovora o zakupu ili ih neuredno ispunjavaju zaključno sa danom prijave na natječaj, te imaju prema Republici Hrvatskoj dugovanje po bilo kojoj osnovi, uključujući i ako se prijave na natječaj putem novoosnovanih poslovnih subjekata.

Ponude se upućuju Povjerenstvu NSK za izbor ponuditelja na adresu:
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Povjerenstvo NSK za izbor ponuditelja
Ulica Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb,
s naznakom: Natječaj za poslovni prostor restoran – NE OTVARAJ

Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od objave natječaja.

O rezultatima se sudionici obavještavaju u roku 8 (osam) dana od proteka roka za predaju ponuda pisanim putem, nakon čega će se s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o zakupu u trajanju od 5 (pet) godina kao ovršna (solemnizirana) isprava na trošak ponuditelja-zakupnika.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Povjerenstvo zadržava pravo neprihvaćanja nijedne ponude i pravo poništenja natječaja u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima, i bez obveze da obrazloži razloge svoje odluke.