Javni natječaj za prikupljanje ponuda za zakup poslovnoga prostora – lokal br. 5, 19. listopada 2018.

Objavljeno 19.10.2018.

Podaci o poslovnom prostoru

Lokacija:

– natječajem se daje u zakup poslovni prostor u zgradi Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu koji se nalazi na adresi Ulica Hrvatske bratske zajednice 4 u Zagrebu.

Površina i namjena poslovnog prostora:

– prostor za obavljanje djelatnosti ukupne površine 186 m2 (stoosamdesetišest metara kvadratnih), koji se nalazi na u nizu lokala prema Ulici Hrvatske bratske zajednice, označenog pod brojem 5

– prostor se daje u zakup isključivo za obavljanje knjižarske, galerijske, izdavačke, filmske i videodjelatnosti, prikazivanje filmova i izdavanje zvučnih zapisa.

Opremljenost:

– poslovni prostor se nalazi u stanju potpune građevinske dovršenosti i opremljen je za obavljanje prethodno navedene djelatnosti (priključak električne energije, vode, telefona, ventilacija, klimatizacija, sanitarni čvor)

– poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju pa je budući zakupnik obvezan predmetni poslovni prostor urediti odnosno po potrebi privesti svrsi o svom trošku. Uložena sredstva u poslovni prostor i opremu nakon isteka roka zakupa se ne vraćaju zakupniku,

Poslovni prostor je moguće razgledati prema dogovoru uz prethodnu najavu na telefon 616-4029 ili e-mail ttomasic@nsk.hr.

Zakup:

– poslovni prostor daje se u zakup na razdoblje od 5 (pet) godina
– početna minimalna cijena zakupnine je 5 eura po kvadratnom metru površine, plativo u kunama po tečaju Hrvatske narodne banke na dan dospijeća računa.
– osim troškova zakupnine, zakupnik snosi i trošak režijskih troškova, zakupnik je dužan snositi troškove svih isprava potrebnih za obavljanje djelatnosti, koje zahtijevaju ovlaštena tijela, troškove održavanja poslovnih prostora, namještaja i opreme, troškove nabave novog namještaja i opreme te troškove polica osiguranja.

Uvjeti natječaja

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske, uz preduvjet da su registrirani za obavljanje djelatnosti navedenih u poglavlju Podaci o poslovnom prostoru.

– podatke o podnositelju ponude (naziv pravne osobe, MB, OIB i adresa sjedištu s naznakom odgovorne osobe, odnosno naziv obrta, ime i prezime, OIB, adresu prebivališta),
– Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog, ili drugog odgovarajućeg registra, ili rješenje za fizičke osobe, iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti iz natječaja, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne stariju od 6 mjeseci do objave u Narodnim novinama te presliku osobne iskaznice za fizičke osobe,
– bilancu ili račun dobiti i gubitka odnosno odgovarajući financijski izvještaj (bon-1) za posljednje 3 (tri) financijske godine, ukoliko je primjenjivo;
– sol-2 ili bon-2 ne stariji od 30 dana (original ili ovjerena preslika) do dana slanja objave u Oglasnom dijelu Narodnih novina, ukoliko je primjenjivo;
– potvrdu nadležnog općinskog suda da protiv fizičke osobe ili odgovorne osobe u tvrtki nije podignuta optužnica, niti je izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela;
– potvrdu porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje koja se prilaže u neovjerenoj preslici (neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave), ne stariju od 30 dana do objave oglasa u Narodnim novinama,
– jasno navedenu visinu ponuđene mjesečne zakupnine po kvadratnom metru površine (brojkama i slovima),
– suglasnost ponuditelja za uplatu jamstva za izvršenje ugovornih obveza koje podrazumijeva uplatu pologa u iznosu jedne mjesečne zakupnine te prosječnog jednomjesečnog iznosa režijskih troškova od 10.000, 00 kn, sve uvećano za PDV, na IBAN zakupodavca. Dokaz o uplati mora biti vidljiv na računu zakupodavca na dan potpisa ugovora s izabranim ponuditeljem;

Kriteriji za određivanje najboljeg ponuditelja na temelju kojeg će Povjerenstvo donijeti svoju odluku je najviši ponuđeni ukupni mjesečni iznos koji čini visina mjesečne zakupnine po kvadratnom metru površine (80 %), program rada u okviru traženih djelatnosti (20 %), za ponuditelja koji zadovoljava sve tražene uvjete.

Pravo sudjelovanja nemaju osobe koje imaju u zakupu poslovni prostor u vlasništvu Republike Hrvatske, a koje ne ispunjavaju obveze iz ugovora o zakupu ili ih neuredno ispunjavaju zaključno sa danom prijave na natječaj, te imaju prema Republici Hrvatskoj dugovanje po bilo kojoj osnovi, uključujući i ako se prijave na natječaj putem novoosnovanih poslovnih subjekata.

Ponude se upućuju Povjerenstvu NSK za izbor ponuditelja na adresu:
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Povjerenstvo NSK za izbor ponuditelja
Ulica Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb,
s naznakom: Natječaj za poslovni prostor br. 5 – NE OTVARAJ

Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od objave natječaja.

O rezultatima se sudionici obavještavaju u roku 8 (osam) dana od proteka roka za predaju ponuda pisanim putem, nakon čega će se s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o zakupu u trajanju od 5 (pet) godina kao ovršna (solemnizirana) isprava na trošak ponuditelja-zakupnika.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Povjerenstvo zadržava pravo neprihvaćanja nijedne ponude i pravo poništenja natječaja u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima, i bez obveze da obrazloži razloge svoje odluke.