Javni natječaj za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora – broj 11

Objavljeno 12.12.2014.

Klasa: 372-03/14-01/3
Ur.broj: 474-12-01-14-17
Zagreb, 12.12.2014.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG
PROSTORA – Broj 11

Podaci o poslovnom prostoru

Lokacija:

-natječajem se daje u zakup poslovni prostor u zgradi Nacionalne i sveučilišne knjižnice
u Zagrebu koji se nalazi na adresi Ulica Hrvatske bratske zajednice 4 u Zagrebu u nizu
lokala prema ulici Hrvatske bratske zajednice, označen u tlorisu zgrade NSK brojem11.

Površina i namjena poslovnog prostora:

-prostor je ukupne površine 176,47 m2;
-prostor se daje u zakup za obavljanje djelatnosti koje je u prostoru moguće obavljati sukladno njegovoj tehničkoj opremljenosti i mogućnostima strojarsko-tehnickih
sustava zgrade naručitelja.
-prostor se ne daje u zakup za obavljanje ugostiteljskih i ostalih srodnih djelatnosti a
vezanih uz posluživanje jela i pića

Opremljenost:

-poslovni prostor se nalazi u stanju potpune građevinske dovršenosti i trenutno je
djelomično opremljen kao uredski prostor.
U lokalu postoji razvodna ploča do koje je doveden trofazni priključak (kabel 5×6
mm2) dozvoljenog ukupnog opterećenja od 20 kW. Električno brojilo je smješteno u
razvodnom ormaru u servisnom hodniku te pristup istom imaju samo ovlašteni radnici
odsjeka održavanja NSK.
Potrošna hladna voda je uvedena u lokal za sanitarni čvor, dok je vodomjer također
smješten izvan lokala.
U lokalu postoji razvod centralnog grijanja sa radijatorima.
Mogućnost priključivanja na energetske medije za grijanje /90 – 70 °C/ (postojeći
cjevovod nije u blizini lokala).
U lokalu postoje ventilokonvektori čija je namjena isključivo hlađenje sa zasebnim
termostatom za svaki ventilokonvektor.
Sanitarni čvor minimalnog kapaciteta za zaposleno osoblje);

-poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju pa je budući zakupnik obvezan
predmetni poslovni prostor urediti odnosno po potrebi privesti svrsi o svom trošku.
Uložena sredstva nakon isteka roka zakupa se ne vraćaju zakupniku;

-vrijednost građevinskih radova koje zakupnik izvede u poslovnom prostoru, a koji
ostaju trajno ugrađeni u poslovnom prostoru, umanjuju iznos zakupnine u cijelosti u
trajanju od najduže šest mjeseci od stupanja na snagu ugovora o zakupu. Ponuditelj je
u ponudi obvezan ponudi priložiti plan vrijednosti građevinskih radova koje će obaviti
a koji trajno ostaju ugrađeni u poslovnom prostoru;

-prostor je moguće razgledati prema dogovoru uz prethodnu najavu na telefon 01/6164055,
01 61 64 015.

Zakup:
-poslovni prostor daje se u zakup na razdoblje od pet godina. Nakon isteka ugovora
zakupnik ostvaruje prava sukladno članku 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji
poslovnoga prostora (NN 125/11) (ponuda sklapanja novog ugovora na najviše 5
godina u slučaju izvršavanja obveza iz ugovora o zakupu u potpunosti);
-minimalna cijena zakupa poslovnog prostora iznosi 7,00 Eura/m2 mjesecno, a koja se
uvećava za obracunati PDV;
-iznosi se izračunavaju u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan otvaranja ponuda;
-režijske troškove u cijelosti snosi zakupnik. Režijski troškovi koji se plaćaju odnose se
i obračunavaju se na bazi površine poslovnog prostora odnosno 176,47 m2 te
ispostavljenih računa pružatelja usluga, i na stvarnoj potrošnji utvrđenoj na kontrolnim
brojilima (električno brojilo i vodomjer).

Uvjeti natječaja:

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i
fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske, registrirane za obavljanje djelatnosti za čije obavljanje se poslovni prostor daje u zakup.

Podaci o ponuditelju sadržani u ponudi:

-ime i prezime ponuditelja, OIB, dokaz o hrvatskom državljanstvu, odnosno naziv
pravne osobe s adresom sjedišta i izvatkom iz odgovarajuceg registra ne starijim od 6
(šest) mjeseci do dana slanja objave u Oglasnom dijelu Narodnih novina (za tvrtke iz
sudskog registra, za obrtnike iz obrtnog registra);
-potvrda o podmirenim poreznim davanjima te doprinosima za mirovinsko i invalidsko
osiguranje ne starija od 30 dana (original ili ovjerena preslika) do dana slanja ponude,
ukoliko je primjenjivo;
-bilanca i račun dobiti i gubitka odnosno odgovarajući financijski izvještaj za
posljednje 3 (tri) financijske godine, ukoliko je primjenjivo;
-informacije o bonitetu na obrascu BON 1 ili BONPLUS;
-SOL 2 ili BON 2 za glavni račun ne stariji od 30 dana (original ili ovjerena preslika)
do dana slanja objave ponude, ukoliko je primjenjivo;
-potvrda nadležnog Opcinskog suda da protiv fizičke osobe ili odgovorne osobe u tvrtki
nije podignuta optužnica, niti je izrečena pravomoćna osuđujuca presuda za kaznena
djela;
-suglasnost za uplatu jamstva za izvršenje ugovornih obveza prije potpisivanja ugovora
koje podrazumijeva:
-uplatu pologa u iznosu jedne mjesečne zakupnine, uvećane za PDV, na žiro-račun
zakupodavca;
-uplatu iznosa jedne prosječne ukupne mjesečne naknade za režijske troškove u
visini 5.000,00 kn, uvećane za PDV, na žiro-račun zakupodavca;
-uplate moraju biti vidljive na računu zakupodavca na dan potpisa ugovora s
izabranim ponuditeljem;
-iznosi jamstva se izračunavaju u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem
tečaju Hrvatske narodne banke na dan potpisa ugovora;

-nedostatak dokaza o pologu jamstva za izvršenje ugovornih obveza neotklonjiv
je nedostatak;

-poslovne reference najmanje u vrijednosti ponuđene ukupne godišnje zakupnine
(priložiti minimalno tri reference od tri različita poslovna subjekta), ukoliko je
primjenjivo;

-ponudena cijena u Eurima;
-rok valjanosti ponude.

Natjecatelji mogu svoje ponude predavati isključivo za cjelokupni prostor koji se daje u
zakup.

U ponudi treba biti jasno navedena ponuđena visina mjesečnog zakupa u Eurima za predmetni
poslovni prostor.

Pravo sudjelovanja nemaju osobe koje imaju u zakupu poslovni prostor u vlasništvu
Republike Hrvatske, a koje ne ispunjavaju obveze iz ugovora o zakupu ili ih neuredno
ispunjavaju zaključno sa danom prijave na natječaj te imaju prema Republici Hrvatskoj
dugovanje po bilo kojoj osnovi.

Ponude se upućuju Povjerenstvu NSK za izbor ponuditelja na adresu:

Nacionalna i sveucilišna knjižnica u Zagrebu
Povjerenstvo NSK za izbor ponuditelja
Ulica Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb
s naznakom: Natječaj za poslovni prostor – Lokal 11 – NE OTVARAJ

Rok za podnošenje ponuda je osam dana od objave natječaja.

Povjerenstvo donosi odluku u roku osam dana po isteku roka za podnošenje ponuda. O
rezultatima se sudionici obavještavaju pisanim putem, nakon čega će se s odabranim
ponuditeljem sklopiti ugovor o zakupu u trajanju od pet godina kao ovršna (solemnizirana)
isprava na trošak ponuditelja-zakupnika.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Povjerenstvo zadržava pravo neprihvaćanja nijedne dostavljene ponude te pravo poništenja
natječaja u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora o zakupu, bez ikakve odgovornosti
prema ponuditeljima i bez obveze obrazlaganja svojih odluka.

Glavna ravnateljica

Dunja Seiter-Šverko, prof.