Javni natječaj za davanje u zakup dijela poslovnog prostora

Objavljeno 27.1.2015.

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11), raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup dijela poslovnog prostora

Predmet natječaja je davanje u zakup dijela poslovnog prostora u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, za potrebe postavljanja samoposlužnih aparata za tople napitke te hladne napitke i slatke proizvode.

Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 3 godine pod sljedećim uvjetima:

Lokacija: Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb

Broj aparata: 4 (četiri) i to: 2 (dva) za tople napitke i 2 (dva) za hladne napitke i slatke proizvode na ukupnoj površini od najviše 6 m2.

Aparati za tople napitke moraju zadovoljavati minimalne tehničke karakteristike kako slijedi:

više mogućnosti odabira toplih napitaka na bazi instant kave, espresso kave, mlijeka, čokolade i čaja, odnosno u ponudi obavezno moraju nuditi pripravljene napitke kao što su: instant kava, espresso kava, kava s mlijekom, cappuccino, cappuccino s čokoladom, čokoladni napitak, čaj, mlijeko i druge mogućnosti, uz posebnu mogućnost doziranja šećera. U aparatima za hladne napitke nije dopuštena ponuda alkoholnih pića.

Rok zakupa: 3 godine

Početni iznos (minimalna cijena) zakupnine po aparatu iznosi 1.000,00 kuna (bez PDV-a).

  • u početni iznos zakupnine nije uključen trošak PDV-a;
  • režijski troškovi uračunati su u iznos zakupnine;
  • ponuditelji mogu dati ponudu samo za ukupan broj aparata; u jedinstvenoj ponudi ponuditi se moraju dvije vrste samoposlužnih aparata i to: za tople napitke te hladne napitke i slatke proizvode;
  • ponuditelj mora navesti popis proizvoda koje namjerava ponuditi u aparatima;
  • ponuditelj u cijelosti snosi troškove nastale održavanjem i servisiranjem aparata u prostoru; kvarove i zastoje ponuditelj se obvezuje otkloniti u roku od 24 sata od dojave kvara;
  • ponuditelj mora besprijekorno održavati higijenske uvjete aparata u skladu sa sanitarno-higijenskim propisima te je prema zakupodavcu i prema trećim osobama odgovoran za rad aparata i proizvode iz aparata;
  • radove za priključak na vodovodnu mrežu i električnu energiju obavit će zakupnik o svom trošku, a ta i druga uložena sredstva nakon isteka roka zakupa se ne vraćaju zakupniku niti se uzimaju u obzir radi periodičnog sniženja zakupnine;
  • poslovni prostor na kojem je zasnovan zakup ne može se dati u podzakup.

Naplata usluge: Ponuditelj mora posjedovati različite vrste naplatnih sustava koje u potpunosti mogu zadovoljiti korisnike i to: sustavi s kovanicama i papirnatim novcem, uz povrat razlike novca.

Uvjeti natječaja

 Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe čije je sjedište u Republici Hrvatskoj, a koje su registrirane za obavljanje tražene djelatnosti.

Ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

– podatke o podnositelju ponude (naziv pravne osobe, MB, OIB i adresa sjedištu s naznakom   odgovorne osobe, odnosno naziv obrta, ime i prezime, OIB, adresu prebivališta),

–  Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog, ili drugog odgovarajućeg registra, ili rješenje za fizičke osobe, iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti iz natječaja, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne stariju od 6 mjeseci do objave u Narodnim novinama te presliku osobne iskaznice za fizičke osobe,

– bilancu ili račun dobiti i gubitka odnosno odgovarajući financijski izvještaj (bon-1) za posljednje 3 (tri) financijske godine, ukoliko je primjenjivo;

– sol-2 ili bon-2 ne stariji od 30 dana (original ili ovjerena preslika) do dana slanja objave u Oglasnom dijelu Narodnih novina, ukoliko je primjenjivo;

–  potvrdu nadležnog općinskog suda da protiv fizičke osobe ili odgovorne osobe u tvrtki nije podignuta optužnica, niti je izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela;

– potvrdu porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje koja se prilaže u neovjerenoj preslici (neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave), ne stariju od 30 dana do objave oglasa u Narodnim novinama,

– jasno navedenu visinu ponuđene mjesečne zakupnine po aparatu (brojkama i slovima),

– cijenu i vrstu proizvoda koji će se nuditi u aparatima,

– suglasnost ponuditelja za uplatu jamstva za izvršenje ugovornih obveza koje podrazumijeva uplatu pologa u iznosu jedne mjesečne zakupnine, uvećane za PDV, na IBAN zakupodavca. Dokaz o uplati mora biti vidljive na računu zakupodavca na dan potpisa ugovora s izabranim ponuditeljem;

Sukladno odredbama čl. 6. st. 8. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11), prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta javnog natječaja, s priloženom traženom dokumentacijom, sadrži ukupno najviši mjesečni iznos zakupnine.

Pisane ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja dostavljaju se u zatvorenim kuvertama neposredno u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu ili preporučenom poštom na adresu:

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, s naznakom «Ponuda za zakup poslovnog prostora (samoposlužni aparati) – ne otvarati»

Rok za dostavu pisanih ponuda je 10 (deset) dana od objave javnog natječaja.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama i internetskim stranicama Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (www.nsk.hr).

Otvaranje ponuda neće biti javno.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

O ishodu javnog natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 15 (petnaest) dana od proteka roka za predaju ponuda. S odabranim ponuditeljem sklopit će se, najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana obavijesti o prihvaćanju ponude, ugovor o zakupu na određeno vrijeme od 3 godine kao ovršna (solemnizirana) isprava na trošak ponuditelja-zakupnika. U slučaju da odabrani ponuditelj u tom roku ne pristupi sklapanju ugovora Zavod će odabrati sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude i pravo poništenja ovoga natječaja u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora, bez obveze obrazloženja razloga i bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima, što ponuditelji prihvaćaju prijavom na natječaj.

Sve informacije o oglašenom natječaju mogu se dobiti u Uredu za javnu nabavu NSK, radnim danom od 9:00 do 12:00 sati ili na telefon broj: 01/616-4055, ili e-mail dpanic@nsk.hr. Poslovni prostor može se pogledati uz prethodnu najavu i dogovor, radnim danom od 10:00 do 13:00 sati.

Glavna ravnateljica

Dunja Seiter-Šverko, prof.