JAVNI NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOGA PROSTORA – RESTORAN I CAFFE BAR

Objavljeno 13.1.2017.

Podaci o poslovnom prostoru

Lokacija:
 natječajem se daju u zakup poslovni prostori u zgradi Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu koji se nalaze na adresi Ulica Hrvatske bratske zajednice 4 u Zagrebu.

Površina i namjena poslovnih prostora:
A) prostor za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na 5. i 6. katu zgrade koji se sastoji od:
– prostora za pripremu i posluživanje hrane i pića te blagovaonice površine 576 m2
– prostorije za posluživanje hrane i servisne prostorije na 6. katu ukupne površine 121 m2
– dvije terase ukupne površine 784 m2.

Prostor se daje u zakup isključivo za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, odnosno:
– djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
– djelatnosti cateringa
– ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
– djelatnosti pripreme i usluživanja pića

 radno vrijeme restorana je ponedjeljak-petak najranije od 7:00 najkasnije do 20:30, subotom i za vrijeme ljetnog radnog vremena NSK najranije od 9:00, najkasnije do14:00, a nedjeljom, blagdanima i neradnim danima restoran ne radi;

B) prostor za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na ulaznom nivou – nivo 0 zgrade koji se sastoji od prostora za pripremu i posluživanje pića površine 70 m2, terase površine 60 m2 i skladišne prostorije površine 10 m2.
U prostoru unutar zgrade pušenje i puštanje glazbe nije dopušteno.

Prostor se daje u zakup isključivo za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, odnosno:
– djelatnosti pripreme i usluživanja pića

 radno vrijeme caffe bara je ponedjeljak-petak najranije od 8:00 najkasnije do 20:00, subotom i za vrijeme ljetnog radnog vremena NSK najranije od 9:00, najkasnije do 14:00, a nedjeljom, blagdanima i neradnim danima caffe bar ne radi.

Prostori se daju u zakup isključivo kao cjelina.

Opremljenost:
 poslovni prostor pod A se nalazi u stanju potpune građevinske dovršenosti i opremljen je za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (priključak električne energije, vode, plina, telefona, uređaji za pripremu i pohranu hrane i pića, ventilacija, klimatizacija, sanitarni čvor, oprema, namještaj),
 poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju pa je budući zakupnik obvezan predmetni poslovni prostor urediti odnosno po potrebi privesti svrsi o svom trošku. Uložena sredstva nakon isteka roka zakupa se ne vraćaju zakupniku,
 poslovni prostor pod B se nalazi u stanju potpune građevinske dovršenosti i opremljen je za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (priključak električne energije, vode, uređaji za pohranu pića, ventilacija, klimatizacija, sanitarni čvor, oprema, namještaj),
 poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju pa je budući zakupnik obvezan predmetni poslovni prostor urediti odnosno po potrebi privesti svrsi o svom trošku. Uložena sredstva nakon isteka roka zakupa se ne vraćaju zakupniku

Poslovni prostor je moguće razgledati prema dogovoru uz prethodnu najavu na telefon 616-4100 ili e-mail bgrbavec@nsk.hr.

Zakup:
 poslovni prostori daju se u zakup na razdoblje od 5 (pet) godina,
 početna minimalna cijena zakupnine sa uključenim režijama za oba poslovna prostora navedena pod A i B ukupno iznosi 15.000,00 kn bez PDV-a,
 osim troškova zakupnine i režijskih troškova, zakupnik je dužan snositi troškove snabdijevanja povezanih sanitarnih prostorija sanitarnim materijalom, troškove svih isprava potrebnih za obavljanje djelatnosti, koje zahtijevaju ovlaštena tijela, troškove održavanja poslovnih prostora, namještaja i opreme, troškove nabave novog namještaja i opreme te troškove polica osiguranja.

Uvjeti natječaja:
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske, a koji su registrirani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Podaci o ponuditelju i dokazi sadržani u ponudi:
 ime i prezime ponuditelja, OIB, dokaz o hrvatskom državljanstvu, odnosno naziv pravne osobe s adresom i izvatkom iz odgovarajućeg registra ne starijim od 6 (šest) mjeseci do dana slanja objave u Oglasnom dijelu Narodnih novina (za tvrtke iz sudskog registra, za obrtnike iz obrtnog registra),
 potvrdu o podmirenim poreznim davanjima te doprinosima za mirovinsko i invalidsko osiguranje ne stariju od 30 dana (original ili ovjerena preslika) do dana slanja u Oglasnom dijelu Narodnih novina,
 bilanca ili račun dobiti i gubitka odnosno odgovarajući financijski izvještaj (bon-1) za posljednje 3 (tri) financijske godine,
 sol-2 ili bon-2 ne stariji od 30 dana (original ili ovjerena preslika) do dana slanja u Oglasnom dijelu Narodnih novina,
 potvrdu nadležnog općinskog suda da protiv fizičke osobe ili odgovorne osobe u tvrtki nije podignuta optužnica, niti je izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela,
 jamstvo za izvršenje ugovornih obveza koje podrazumijeva:
 uplata iznosa šest ponuđenih ukupnih mjesečnih iznosa za zakupninu i režijske troškove, uvećanih za PDV, na račun zakupodavca. Potvrda o uplati utvrđenih iznosa je sastavni dio ponudbene dokumentacije. Zakupodavac zadržava 50 % jamstva ponuditelja koji je izabran kao najpovoljniji, a odbije potpisati Ugovor. Nedostatak dokaza o pologu jamstva za izvršenje ugovornih obveza neotklonjiv je nedostatak. Ponuditeljima koji nisu odabrani , uplaćeni iznos vraća se na IBAN 15 dana od konačnosti odluke o odabiru,
 važeći HACCP certifikat sustava upravljanja sigurnošću hrane,
 dokaz o posjedovanju implementiranog standarda kvalitete prema normi EN ISO 9001:2008,
 dokaz o posjedovanju implementiranog standarda zaštite okoliša prema normi EN ISO 14001: 2004,
 izjava u pisanom obliku kojom se dokazuje da ponuditelj ima najmanje 50 zaposlenih na poslovima obavljanja djelatnosti koju će obavljati u poslovnom prostoru temeljem ovog natječaja,
 dokaz o sklopljenim poslovima u djelatnosti koju će obavljati u poslovnom prostoru temeljem ovog natječaja, tijekom posljednje dvije godine, u iznosu od najmanje 300.000,00 kn godišnje bez PDV-a,
 ponuđenu cijenu,
 rok valjanosti ponude.

Natjecatelji mogu svoje ponude predavati isključivo za cjelokupni prostor koji se daje u zakup.

U ponudi treba biti jasno navedena ponuđena visina mjesečnog zakupa i režijskih troškova:
 za zakup oba poslovna prostora navedena pod A i B ukupno mjesečno za 11 mjeseci u godini,
 mjesečna zakupnina za oba poslovna prostora navedena pod A i B ukupno za mjesec kolovoz.
Kriterij za određivanje najboljeg ponuditelja na temelju kojeg će Povjerenstvo donijeti svoju odluku je najviši ponuđeni ukupni mjesečni iznos koji čini visina mjesečne zakupnine i režijskih troškova za oba poslovna prostora za sve mjesece u godini, za ponuditelja koji zadovoljava sve tražene uvjete.
Pravo sudjelovanja nemaju osobe koje imaju u zakupu poslovni prostor u vlasništvu Republike Hrvatske, a koje ne ispunjavaju obveze iz ugovora o zakupu ili ih neuredno ispunjavaju zaključno sa danom prijave na natječaj, te imaju prema Republici Hrvatskoj dugovanje po bilo kojoj osnovi, uključujući i ako se prijave na natječaj putem novoosnovanih poslovnih subjekata.

Ponude se upućuju Povjerenstvu NSK za izbor ponuditelja na adresu:
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Povjerenstvo NSK za izbor ponuditelja
Ulica Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb,
s naznakom: Natječaj za poslovni prostor restoran i caffe bar – NE OTVARAJ

Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od objave natječaja.

O rezultatima se sudionici obavještavaju u roku 15 (petnaest) dana od proteka roka za predaju ponuda pisanim putem, nakon čega će se s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o zakupu u trajanju od 5 (pet) godina kao ovršna (solemnizirana) isprava na trošak ponuditelja-zakupnika.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Povjerenstvo zadržava pravo neprihvaćanja nijedne ponude i pravo poništenja natječaja u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima, i bez obveze da obrazloži razloge svoje odluke.