JAVNI NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOGA PROSTORA – LOKAL BR. 10

Objavljeno 13.1.2017.

Podaci o poslovnom prostoru

Lokacija:
– natječajem se daje u zakup poslovni prostor u zgradi Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu koji se nalazi na adresi Ulica Hrvatske bratske zajednice 4 u Zagrebu.

Površina i namjena poslovnog prostora:
– natječajem se daje u zakup poslovni prostor površine 72,66 m2, u nizu lokala prema ulici Hrvatske bratske zajednice, označen u Tlorisu zgrade brojem 10.

Opremljenost:
– poslovni prostor se nalazi u stanju potpune građevinske dovršenosti i opremljenosti (priključak električne energije, voda, grijanje, ventilacija, sanitarni čvor, mogućnost priključka na klimatizaciju) kao i temeljne opremljenosti za pružanje usluga pripreme i posluživanja pića (šank, rashladni ormari, pribor, namještaj…),
– poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju pa je budući zakupnik obvezan predmetni poslovni prostor urediti odnosno po potrebi privesti svrsi o svom trošku. Uložena sredstva nakon isteka roka zakupa se ne vraćaju zakupniku,
– poslovni prostor je moguće razgledati prema dogovoru uz prethodnu najavu na telefon 616-4015 ili e-mail jvatavuk@nsk.hr.

Zakup:
– poslovni prostor daje se u zakup na razdoblje od 5 (pet) godina, za obavljanje djelatnosti pripreme i posluživanja pića,
– minimalna cijena zakupa poslovnog prostora iznosi 7,00 Eura/m2 mjesečno u odnosu na prostor za pripremu i posluživanje pića i 5,50 Eura/m2 mjesečno za prostor terase,
– iznosi su izračunavaju u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan dostavljanja ponude,
– režijske troškove snosi zakupnik u cijelosti,
– osim troškova zakupnine i režijskih troškova, zakupnik je dužan snositi troškove svih isprava potrebnih za obavljanje djelatnosti koje zahtijevaju ovlaštena tijela, troškove održavanja poslovnog prostora, namještaja i opreme, troškove nabave novog namještaja i opreme te troškove polica osiguranja.

Uvjeti natječaja:
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske, a koji su registrirani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.
Podaci o ponuditelju sadržani u ponudi:
– ime i prezime ponuditelja, OIB, dokaz o hrvatskom državljanstvu, odnosno naziv pravne osobe s adresom i izvatkom iz odgovarajućeg registra ne starijim od 6 (šest) mjeseci do dana slanja objave u Oglasnom dijelu Narodnih novina (za tvrtke iz sudskog registra, za obrtnike iz obrtnog registra),
– potvrdu o podmirenim poreznim davanjima te doprinosima za mirovinsko i invalidsko osiguranje ne stariju od 30 dana (original ili ovjerena preslika) do dana slanja u Oglasnom dijelu Narodnih novina,
– bilanca ili račun dobiti i gubitka odnosno odgovarajući financijski izvještaj (bon-1) za posljednje 3 (tri) financijske godine,
– sol-2 ili bon-2 ne stariji od 30 dana (original ili ovjerena preslika) do dana slanja u Oglasnom dijelu Narodnih novina,
– potvrdu nadležnog općinskog suda da protiv fizičke osobe ili odgovorne osobe u tvrtki nije podignuta optužnica, niti je izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela,
– jamstvo za izvršenje ugovornih obveza koje podrazumijeva:

  •  uplatu iznosa tri mjesečne zakupnine, uvećane za PDV, na račun zakupodavca. Uplate moraju biti vidljive na računu zakupodavca najkasnije na dan dostave ponude. Iznosi zakupnine se izračunavaju u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan dostave ponuda. Potvrda o uplati utvrđenih iznosa je sastavni dio ponudbene dokumentacije. Jamstvo se vraća konačnošću Odluke o odabiru najpovoljnije ponude ponuditeljima koji nisu odabrani, a odabranom ponuditelju jamstvo ostaje kao obvezujući polog kojeg Zakupodavac može iskoristiti u slučaju da Zakupnik u dospijeću ne podmiri ispostavljeni račun za zakupninu prostora te režijske troškove. Zakupodavac zadržava 50 % jamstva ponuditelja koji je izabran kao najpovoljniji, a odbije potpisati Ugovor. Nedostatak dokaza o pologu jamstva za izvršenje ugovornih obveza neotklonjiv je nedostatak ponude.

– poslovne reference najmanje u vrijednosti ponuđene ukupne godišnje zakupnine (priložiti minimalno tri reference za tri različita poslovna subjekta),
– ponuđenu cijenu,
– rok valjanosti ponude.

Natjecatelji mogu svoje ponude predavati isključivo za cjelokupni prostor koji se daje u zakup.

U ponudi treba biti jasno navedena ponuđena visina mjesečnog zakupa:
1. za prostor za pripremu i posluživanje i pića,
2. za prostor terase.

Kriterij za određivanje najboljeg ponuditelja na temelju kojeg će Povjerenstvo donijeti svoju odluku je najviša ponuđena ukupna mjesečna zakupnina koju čini zbroj visine mjesečne zakupnine prostora za pripremu i posluživanje pića te mjesečne zakupnine prostora terase.

Pravo sudjelovanja nemaju osobe koje imaju u zakupu poslovni prostor u vlasništvu Republike Hrvatske, a koje ne ispunjavaju obveze iz ugovora o zakupu ili ih neuredno ispunjavaju zaključno sa danom prijave na natječaj, te imaju prema Republici Hrvatskoj dugovanje po bilo kojoj osnovi, uključujući i ako se prijave na natječaj putem novoosnovanih poslovnih subjekata.

Ponude se upućuju Povjerenstvu NSK za izbor ponuditelja na adresu:
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Povjerenstvo NSK za izbor ponuditelja
Ulica Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb,
s naznakom: Natječaj za poslovni prostor lokal br. 10 – NE OTVARAJ

Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od objave natječaja.

O rezultatima se sudionici obavještavaju u roku 15 (petnaest) dana od proteka roka za predaju ponuda pisanim putem, nakon čega će se s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o zakupu u trajanju od 5 (pet) godina kao ovršna (solemnizirana) isprava na trošak ponuditelja-zakupnika.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Povjerenstvo zadržava pravo neprihvaćanja nijedne ponude i pravo poništenja natječaja u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima izuzev povrata jamstva, i bez obveze obrazlaganja svoje odluke.