JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP DIJELA POSLOVNOG PROSTORA

Objavljeno 21.2.2018.

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4,
10000 Zagreb, na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11,
64/15),

raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup dijela poslovnog prostora

Predmet natječaja je davanje u zakup dijela poslovnog prostora u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske
zajednice 4, za potrebe postavljanja samoposlužnih aparata za tople napitke te hladne napitke i slatke proizvode.

Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 3 godine pod sljedećim uvjetima:

– Lokacija: Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb; ulazna razina i razina -1,

– Broj aparata: 4 (četiri) i to: 2 (dva) za tople napitke i 2 (dva) za hladne napitke i slatke proizvode na
ukupnoj površini od najviše 6 m2.

Aparati za tople napitke moraju zadovoljavati minimalne tehničke karakteristike kako slijedi:
više mogućnosti odabira toplih napitaka na bazi instant kave, espresso kave, mlijeka, čokolade i čaja,
odnosno u ponudi obavezno moraju nuditi pripravljene napitke kao što su: instant kava, espresso kava, kava s mlijekom, cappuccino, cappuccino s čokoladom, čokoladni napitak, čaj, mlijeko i druge
mogućnosti, uz posebnu mogućnost doziranja šećera. U aparatima za hladne napitke nije dopuštena
ponuda alkoholnih pića.

– Rok zakupa: 3 godine
– Početni iznos (minimalna cijena) zakupnine po aparatu iznosi 1.000,00 kuna (bez PDV-a).

– u početni iznos zakupnine nije uključen trošak PDV-a;
– režijski troškovi uračunati su u iznos zakupnine;
– ponuditelji mogu dati ponudu samo za ukupan broj aparata; u jedinstvenoj ponudi ponuditi se
moraju dvije vrste samoposlužnih aparata i to: za tople napitke te hladne napitke i slatke proizvode;
– ponuditelj mora navesti popis proizvoda koje namjerava ponuditi u aparatima;
– ponuditelj u cijelosti snosi troškove nastale održavanjem i servisiranjem aparata u prostoru; kvarove
i zastoje ponuditelj se obvezuje otkloniti u roku od 24 sata od dojave kvara;
– ponuditelj mora besprijekorno održavati higijenske uvjete aparata u skladu sa sanitarno-higijenskim
propisima te je prema zakupodavcu i prema trećim osobama odgovoran za rad aparata i proizvode iz aparata;
– radove za priključak na vodovodnu mrežu i električnu energiju obavit će zakupnik o svom trošku, a
ta i druga uložena sredstva nakon isteka roka zakupa se ne vraćaju zakupniku niti se uzimaju u obzir
radi periodičnog sniženja zakupnine;
– poslovni prostor na kojem je zasnovan zakup ne može se dati u podzakup.

– Naplata usluge: Ponuditelj mora posjedovati različite vrste naplatnih sustava koje u potpunosti mogu zadovoljiti korisnike i to: sustavi s kovanicama i papirnatim novcem, uz povrat razlike novca.

Uvjeti natječaja

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske,
odnosno pravne osobe čije je sjedište u Republici Hrvatskoj, a koje su registrirane za obavljanje
tražene djelatnosti.

Ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

– podatke o podnositelju ponude (naziv pravne osobe, MB, OIB i adresa sjedištu s naznakom
odgovorne osobe, odnosno naziv obrta, ime i prezime, OIB, adresu prebivališta),
– Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog, ili drugog odgovarajućeg registra, ili rješenje za fizičke
osobe, iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti iz natječaja, u
izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne stariju od 6 mjeseci do objave u Narodnim novinama te presliku
osobne iskaznice za fizičke osobe,
– bilancu ili račun dobiti i gubitka odnosno odgovarajući financijski izvještaj (bon-1) za posljednje 3
(tri) financijske godine, ukoliko je primjenjivo;
– sol-2 ili bon-2 ne stariji od 30 dana (original ili ovjerena preslika) do dana slanja objave u Oglasnom
dijelu Narodnih novina, ukoliko je primjenjivo;
– potvrdu nadležnog općinskog suda da protiv fizičke osobe ili odgovorne osobe u tvrtki nije
podignuta optužnica, niti je izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela;
– potvrdu porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje koja se prilaže u neovjerenoj preslici (neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave), ne stariju od 30 dana do objave oglasa u Narodnim novinama;
– jasno navedenu visinu ponuđene mjesečne zakupnine po aparatu (brojkama i slovima);
– cijenu i vrstu proizvoda koji će se nuditi u aparatima;
– suglasnost ponuditelja za uplatu jamstva za izvršenje ugovornih obveza koje podrazumijeva uplatu
pologa u iznosu jedne mjesečne zakupnine, uvećane za PDV, na IBAN zakupodavca. Dokaz o uplati
mora biti vidljive na računu zakupodavca na dan potpisa ugovora s izabranim ponuditeljem.

Sukladno odredbama čl. 6. st. 9. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11,
64/15), prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta javnog natječaja, s priloženom traženom dokumentacijom, sadrži ukupno najviši mjesečni iznos zakupnine.

Pisane ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja dostavljaju se u zatvorenim kuvertama neposredno u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu ili preporučenom poštom na
adresu:

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU, Ulica Hrvatske bratske
zajednice 4, 10000 Zagreb, s naznakom «Ponuda za zakup poslovnog prostora (samoposlužni
aparati) – ne otvarati»

Rok za dostavu pisanih ponuda je 10 (deset) dana od objave javnog natječaja.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama i internetskim stranicama Nacionalne i sveučilišne
knjižnice u Zagrebu (www.nsk.hr).

Otvaranje ponuda neće biti javno.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

O ishodu javnog natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od proteka roka za
predaju ponuda. S odabranim ponuditeljem sklopit će se, najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od
dana obavijesti o prihvaćanju ponude, ugovor o zakupu na određeno vrijeme od 3 godine kao ovršna
(solemnizirana) isprava na trošak ponuditelja-zakupnika. U slučaju da odabrani ponuditelj u tom roku
ne pristupi sklapanju ugovora Zavod će odabrati sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude i pravo
poništenja ovoga natječaja u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora, bez obveze obrazloženja
razloga i bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima, što ponuditelji prihvaćaju prijavom na natječaj.

Sve informacije o oglašenom natječaju mogu se dobiti u Uredu za javnu nabavu NSK, radnim danom
od 9:00 do 12:00 sati ili na telefon broj: 01/616-4036, ili e-mail jopalk@nsk.hr. Poslovni prostor može
se pogledati uz prethodnu najavu i dogovor, radnim danom od 10:00 do 13:00 sati.

Glavna ravnateljica

dr. sc. Tatijana Petrić, knjižničarska savjetnica