ISSN ured za Hrvatsku

Objavljeno 11.1.2012.
Adresa
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
ISSN ured za Hrvatsku
Hrvatske bratske zajednice 4 10 000 Zagreb
Telefon
+385 1 616 4082
Radno vrijeme sa strankama
ponedjeljak – petak 9.00 – 15.00
Osobe za kontakt
Ljerka Arnuš
Zrinka Mužar
Danijela Getliher
E-pošta
issn@nsk.hr

 

ISSN ured za Hrvatsku nacionalni je ured za identifikaciju serijskih publikacija i druge neomeđene građe koji:

 • dodjeljuje ISSN serijskim publikacijama i drugoj neomeđenoj građi koja izlaze u Republici Hrvatskoj
 • stvara i održava zapise o hrvatskim serijskim publikacijama i drugoj neomeđenoj građi u međunarodnom Upisniku ISSN-a
 • pruža pomoć uredništvima pri pokretanju i uređivanju serijskih publikacija i druge neomeđene građe
 • dodjeljuje brojčane nizove za crtične kodove.

ŠTO JE ISSN?

ISSN (International Standard Serial Number) je Međunarodni standardni broj serijske publikacije i druge neomeđene građe kojim se ona identificira neovisno o zemlji izdavanja, jeziku ili abecedi, učestalosti izlaženja, mediju itd. te neovisno o tome izlazi li ili je prestala izlaziti ili će tek izaći.

ISSN-L ili povezujući ISSN je ISSN koji određuje Međunarodni ured za ISSN, a omogućuje grupiranje iste neomeđene građe objavljene na različitim medijima.

ISSN služi jedinstvenoj identifikaciji serijskih publikacija i druge neomeđene građe u sklopu univerzalne bibliografske kontrole.
Kao jedinstven i postojan identifikator ISSN olakšava obradbu, prijenos i razmjenu podataka o neomeđenoj građi između knjižnica, sekundarnih službi, dobavljača, nakladnika itd.

MEĐUNARODNA MREŽA ISSN UREDA

ISSN je svjetska mreža za identifikaciju serijskih publikacija i druge neomeđene građe  koju čine nacionalni uredi 93 zemalja.
Međunarodni ured za ISSN (ISSN International Centre) usklađuje rad nacionalnih ureda i održava bazu podataka koja je dostupna:

 • online
 • u formatu ISO 2709.

Upisnik ISSN-a (ISSN Portal) jedinstveni je izvor bibliografskih podataka o serijskim publikacijama i drugoj neomeđenoj građi iz cijeloga svijeta kojoj je dodijeljen ISSN. Za uvjete korištenja potrebno je obratiti se Međunarodnom uredu za ISSN.
Upisnik ISSN-a broji više od 2 500 000 zapisa serijskih publikacija iz 180 zemalja na više od 150 jezika. Godišnje se povećava za približno 70 000 novih naslova.
Osim jedinstvenih identifikacijskih elemenata (ISSN – ključni naslov – skraćeni ključni naslov), Upisnik ISSN-a sadrži i ostale elemente koji su potrebni za identifikaciju neomeđene građe (npr. nakladnik, mjesto i učestalost izlaženja).

KAKO DOBITI ISSN?

Za publikacije koje već izlaze (tiskane publikacije i publikacije na CD-ROM-u, DVD-u itd.) potrebno je ispunjenom obrascu priložiti prvi i posljednji sveščić publikacije te ih poslati na poštansku adresu ISSN ureda za Hrvatsku.

Za publikacije koje još ne izlaze (tiskane publikacije i publikacije na CD-ROM-u, DVD-u itd.) potrebno je ispunjenom obrascu priložiti radnu inačicu naslovne stranice, impresuma i kazala prvog sveščića te ih poslati elektroničkom poštom ili telefaksom.

Za online građu potrebno je ispuniti i poslati obrazac (građa mora biti postavljena na stranice).

Zahtjevi se rješavaju u roku od sedam radnih dana od primitka propisno ispunjenog obrasca i svih traženih priloga. Nepotpuni zahtjevi neće se uzimati u obradbu. Obavijest o dodjeli šalje se elektroničkom poštom ili, na traženje nakladnika, telefaksom, odnosno poštom.

Dodjela je ISSN-a besplatna.

OBRAZAC ZA DODJELU ISSN-a

ČEMU SE DODJELJUJE ISSN?

ISSN se dodjeljuje neomeđenoj građi, odnosno svim serijskim publikacijama i integrirajućoj građi, uređenoj u skladu s Uputama, koja redovito izlazi pod istim, stalnim naslovom koji se ujednačeno i dosljedno navodi na svim mjestima. Dodatni je uvjet za online građu objavljivanje cjelovitih tekstova i redovito osuvremenjivanje sadržaja.

Serijska je publikacija neomeđena građa koja izlazi u uzastopnim zasebnim sveščićima ili dijelovima, obično s brojčanim ili kronološkim oznakama, bez unaprijed utvrđenog kraja izlaženja (npr. časopisi, novine, godišnji izvještaji itd.).

Integrirajuća građa je građa koja se dopunjuje ili mijenja osuvremenjivanjima koja se uključuju u cjelinu i ne ostaju izdvojena (npr. publikacije sa slobodnim listovima i mrežna mjesta koja se osuvremenjuju).

ISSN SE NE DODJELJUJE

Knjigama (Hrvatski ured za ISBN).
Notiranoj glazbi (Hrvatski ured za ISMN).
Efemernoj građi i internim publikacijama.
Osobnim, reklamnim i promotivnim publikacijama.

ČESTA PITANJA

1. Koje publikacije mogu dobiti ISSN?

ISSN dobivaju sve serijske publikacije i integrirajuća građa ako su uređene u skladu s Uputama, izlaze pod stalnim naslovom i sadrže sve potrebne podatke za opis i identifikaciju.

2. Ima li ISSN neko značenje?

Ne, to je identifikacijska oznaka koja sama po sebi nema značenja i ne sadrži podatke o sadržaju ili podrijetlu publikacije.

3. Koja je razlika između ISSN-a i ISBN-a?

ISSN identificira serijske publikacije i drugu neomeđenu građu, a ISBN (International Standard Book Number = Međunarodni standardni knjižni broj) knjige i druge omeđene publikacije (poput romana, pojedinačnog naslova u nakladničkoj cjelini i sl.). Ta se dva sustava nadopunjuju, a na nekim se vrstama publikacija mogu koristiti i obje oznake (npr. obrojčene nakladničke cjeline). (Hrvatski ured za ISBN)

4. Kada treba zatražiti novi ISSN?

Kada se mijenja naslov ili medij serijske publikacije potrebno je javiti se u ISSN ured za Hrvatsku radi dodjele novog ISSN-a i ključnog naslova.

5. Treba li tiskana serijska publikacija biti objavljena da bi dobila ISSN?

Ne, serijske publikacije već na prvom sveščiću mogu imati ISSN ako se prije objavljivanja ispuni Obrazac za dodjelu ISSN-a i pošalje radna inačica naslovne stranice, impresuma i kazala.

6. Mogu li serijske publikacije koje pod istim naslovom izlaze na više medija (tiskani, elektronički) koristiti isti ISSN?

Ne, serijske publikacije istog naslova na različitim medijima imaju zasebne ISSN-e.

7. Treba li ISSN uredu slati primjerke serijske publikacije?

Ne. Nakladnik je sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine 17/19, 98/19) i Pravilniku o obveznom primjerku (Narodne novine 66/20) dužan dostavljati obvezne primjerke u propisanom broju primjeraka Službi obveznog primjerka Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Više o obveznom primjerku i načinima dostave pogledajte na stranicama Službe obveznog primjerka Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Online publikacije pohranjuju se u sustavima digitalne knjižnice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu kao što su HAW, Digitalne zbirke NSK itd.

Nakladnik online publikacije putem Obrasca za prijavu online publikacije obavještava Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu o postojanju svoje publikacije na mreži te time omogućuje njegovu obradu i arhiviranje. Više o dostavi online publikacija pogledajte na stranicama Za nakladnike – Obvezni primjerak online publikacija.

8. Treba li još gdje prijaviti serijsku publikaciju?

Nakladnici medija prema članku 2. Zakona o medijima (Narodne Novine br. 59/04; 84/11; 81/13) prijavljuju izdavanje publikacije u Upisnik o izdavanju i distribuciji tiska koji se vodi pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (članak 12. Zakona o medijima).
Dodatne informacije, obrazloženja i slanje prijava: Hrvatska gospodarska komora, Javne ovlasti u Sektoru za industriju, Rooseveltov trg 2, 10 000 Zagreb, tel. +385 1 4606-701, 4606-705, telefaks: +385 1 4606-737, e-pošta: industrija@hgk.hr.
Nakladnici elektroničkih publikacija, fizičke i pravne osobe, prema članku 80. stavak 2 Zakona o elektroničkim medijima (Narodne Novine, br. 153/09; 84/11; 94/13; 136/13) prije prve objave elektroničke publikacije podnose prijavu za upis u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija koje vodi Vijeće za elektroničke medije pri Agenciji za elektroničke medije.
Dodatne informacije, obrazloženja i slanje prijava: Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10 000 Zagreb, tel. 01/4882-610, e-pošta: info@aem.hr.

9. Što je ROAD?

ROAD (Directory of Open Acces Scholarly Resources) baza je znanstvenih izvora u otvorenome pristupu Međunarodnoga ureda za ISSN (ISSN International Centre), pokrenuta uz potporu UNESCO-a. Portal je javno dostupan od početka 2014. godine, a sadržava bibliografske zapise časopisa, zbornika radova, nakladničkih cjelina i akademskih repozitorija u otvorenome pristupu, osigurava besplatno pretraživanje i preuzimanje bibliografskih zapisa.

10. Koji su kriteriji za uvrštavanje publikacije u ROAD?

Znanstvene publikacije u otvorenom pristupu uvrštene u ROAD odgovaraju sljedećim kriterijima:

• vrsta: časopis, zbornik radova, nakladnička cjelina ili akademski repozitorij
• dodijeljeni ISSN
• znanstveni sadržaji (sadržaji namijenjeni znanstvenicima) s cjelovitim tekstovima u otvorenom pristupu
• istovremenost objavljivanja cjelovitih tekstova u svim medijskim inačicama (bez odgode, tzv. moving wall)
• dostupnost cjelovitih tekstova svih brojeva ukoliko se radi o publikaciji koja se više ne objavljuje, a za tekuće naslove dostupnost cjelovitih tekstova svih brojeva od trenutka kada je publikacija počela s objavljivanjem na mreži.

Ukoliko Vaša publikacija odgovara navedenim kriterijima, a nije uvrštena u ROAD, javite se ISSN uredu za Hrvatsku.

NAVOĐENJE ISSN-a NA PUBLIKACIJAMA

ISSN se na publikacijama navodi u obliku akronima ISSN iza kojeg slijede dva puta po četiri znamenke između kojih je spojnica (npr. ISSN 0000-0000). Osma je znamenka kontrolna, a računa se algoritmom na temelju prethodnih 7. Ponekad je kontrolna znamenka X ako je rezultat izračuna veći od 10.

ISSN treba navesti na istaknutu mjestu svakog broja publikacije:
tiskane publikacije – u gornjem desnom kutu ili zajedno s crtičnim kodom u donjem lijevom kutu korica i/ili naslovne stranice
elektroničke publikacije – na naslovnici ili njezinu ekvivalentu, a za publikacije na materijalnim nositeljima i na samom nositelju (npr. naljepnica CD-ROM-a, kutija i sl.).

Kada se publikacija objavljuje na različitim medijima za koje se dodjeljuju različiti ISSN-i, na publikaciji se otiskuju ISSN-i svih izdanja, svaki s dodatnim, razlikovnim podatcima.

Primjer:
ISSN 1332-8166 (Online)
ISSN 0353-9504 (Tisak)
ili
Online inačica: ISSN 1332-8166
Tiskana inačica: ISSN 0353-9504

EAN CRTIČNI KÔD ZA SERIJSKE PUBLIKACIJE

GS1-Global Standards One (prije EAN – European Article Numbering) jedinstveni je sustav označivanja proizvoda. Hrvatskim nakladnicima preporučujemo da za označivanje serijskih publikacija koriste crtični kôd koji se temelji na ISSN-u. Tako se postiže istodobna identifikacija serijske publikacije u Upisniku ISSN-a i označivanje za trgovačku mrežu sukladno GS1 (prije EAN) normi. Pojedini brojevi označuju se korištenjem dodatka.

Svaki nakladnik mora se pridržavati sljedećeg:

 • zatražiti ISSN i osnovni brojčani niz za crtični kôd EAN 13 u ISSN uredu za Hrvatsku
 • za brojčano označivanje pojedinih brojeva koristiti dvoznamenkasti ili peteroznamenkasti dodatak crtičnom kodu
 • kôd, zajedno s dodatkom, uvijek tiskati na vidljivu mjestu na svakom broju serijske publikacije u donjem lijevom kutu korica, zajedno s ISSN-om
 • strogo primjenjivati pravila pri izradbi i tiskanju kodova.

Upute o korištenju crtičnoga koda za označivanje serijskih publikacija (časopisi, novine i sl.)

Dodatna objašnjenja mogu se dobiti u ISSN uredu za Hrvatsku i u GS1 Croatia – Hrvatskom udruženju za automatsku identifikaciju, elektroničku razmjenu podataka i upravljanje poslovnim procesima (Preradovićeva 35, 10 000 Zagreb, tel.  +385 1 4895-000, telefaks 4895-001, e-pošta: info@gs1hr.org).

UPUTE ZA UREĐIVANJE I OBLIKOVANJE TISKANIH ČASOPISA

Podatci koji se navode na naslovnoj stranici (prvoj stranici korica ili unutarnjoj naslovnoj stranici) primarnog časopisa:

 • naslov
 • ISSN
 • UDK
 • volumen, odnosno godište izlaženja
 • broj tekućeg sveščića
 • mjesto izdavanja
 • godina izdavanja
 • stranice sveščića od-do
 • naziv nakladnika (pojedinca ili organizacije odgovornih za izdavanje časopisa)
 • sastav uredništva i izdavačkog savjeta s podatkom o prebivalištu svakog člana
 • adresa uredništva
 • podatak o učestalosti izlaženja
 • podatak o nakladi
 • podatak o sekundarnim izvorima koji referiraju članke objavljene u časopisu (za znanstveno-stručne časopise)
 • podatak o ustanovi koja novčano pomaže izlaženje časopisa.

Naslov mora biti što kraći i jasno upućivati na sadržaj publikacije. Potrebno ga je uvijek navoditi u istom obliku na svim mjestima u publikaciji, osim ondje gdje se koristi skraćeni ključni naslov.
Obrojčivanje volumena ili godišta mora biti neprekidno, a označuje se arapskim brojevima. Prvi sveščić svakog volumena, odnosno godišta, mora započeti brojem 1 i nastaviti se slijedom kroz cijelo godište. Godina izdavanja treba se poklapati s kalendarskom godinom, a ako se razlikuju potrebno je navesti obje godine. Paginacija počinje od prve stranice teksta članaka i navodi se neprekinuto kroz cijelo godište. Korice, naslovna stranica i oglasi se ne paginiraju.
Kazalo sveščića mora sadržavati ime(na) autora i naslove članaka, koje je potrebno navesti na isti način kao u zaglavlju, početnu i završnu stranicu članka. U znanstveno-stručnim časopisima potrebno je navesti i kategoriju svakog članka.
Kazalo valja smjestiti na prvoj stranici sveščića, odmah iza naslovnice. Ako se kazalo ne nalazi na tom mjestu, potrebno je na stranici s kazalom navesti i sve podatke za bibliografsku identifikaciju časopisa (naslov, ISSN, podatak o volumenu, odnosno godištu, broj tekućeg sveščića, mjesto i godinu izdavanja).
Raspored elemenata u svim brojevima jednog godišta i njihovo oblikovanje moraju biti jednaki. Moguće izmjene unose se u prvom broju određenog godišta.
Znanstveno-stručni časopis mora otisnuti upute autorima o načinu pripreme članaka za objavljivanje (opsežne upute potrebno je tiskati barem jednom godišnje, a u svakom sveščiću navesti kratak opis časopisa).
Opsežne upute za oblikovanje članaka u znanstveno-stručnim časopisima mogu se pogledati na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

UPUTE ZA UREĐIVANJE I OBLIKOVANJE ELEKTRONIČKIH PUBLIKACIJA

Za uređivanje publikacija na materijalnim nositeljima (CD-ROM, DVD) i u formatu .pdf preporučujemo korištenje Uputa za uređivanje i oblikovanje časopisa.
Za online građu donosimo i dodatne preporuke:
Naslov treba biti jednoznačan i jasan te ga treba navoditi u istom obliku na svim mjestima, npr. na naslovnici, u zaglavlju HTML-a.
Impresum treba minimalno sadržavati:

 • podatak o odgovornosti, odnosno ime osobe ili naziv tijela koje je odgovorno za sadržaj i izradbu publikacije (npr. nakladnik, urednik)
 • nadnevke: nadnevak objavljivanja, odnosno postavljanja publikacije na mrežu i podatak o učestalosti objavljivanja, odnosno nadnevak izlaženja novog broja i nadnevak osuvremenjivanja ili posljednje promjene sadržaja
 • mjesto objavljivanja, odnosno sjedište nakladnika.

NORME ZA SERIJSKE PUBLIKACIJE

HRN ISO 4:1999 (hr) – Informacije i dokumentacija – Pravila za skraćivanje riječi u naslovu i naslova publikacija
HRN ISO 8:2020 (en) – Informacije i dokumentacija – Oblikovanje i identifikacija periodičkih publikacija
HRN ISO 18:2002 (hr) – Dokumentacija – Kazalo u periodičkim publikacijama
HRN ISO 214:2002 (hr) – Dokumentacija – Sažeci za publikacije i dokumentaciju
HRN ISO 215:2002 (hr) – Dokumentacija – Uobličavanje priloga u periodičkim i drugim serijskim publikacijama
HRN ISO 690:2022 (en) – Informacije i dokumentacija – Smjernice za bibliografske bilješke i navode u izvorima informacija
HRN ISO 3297:2022 (en) – Informacije i dokumentacija – Međunarodni standardni broj serijske publikacije (ISSN)

Više o normizaciji može se vidjeti na stranicama Hrvatskog zavoda za norme.